เชิญชวนร่วมงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนอนุบาลมะขามหลวง
ประวัติ อบต. ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างอบต.
› รายนามคณะผู้บริหาร
› รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
› สำนักปลัด
› กองคลัง
› กองช่าง
› กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
อำนาจและหน้าที่ของอบต.
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
หน่วยงานในพื้นที่
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง
ดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์ม,แบบคำร้อง
› เอกสารสำนักปลัด
› เอกสารกองคลัง
› เอกสารกองช่าง
› เอกสารกองการศึกษา
   
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
มะขามหลวง
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
   
 

 

   

รายงานผลการดำเนินงาน <28/12/55>
208_59_1.pdf (347 KB.)อบต.มะขามหลวง ลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพและเบี้ยความพิการ ปี 2555 <08/11/55>

องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง ได้ดำเนินงานด้านเบี้ยยังชีพยังผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ในระหว่างวันที่ 1-23 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 ณ.ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง

เอกสารประกอบการลงทะเบียนของผู้สูงอายุประกอบด้วย
1. แบบคำร้องขอขึ้นทะเบียน (รับได้ที่ อบต.)
2.. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ (พร้อมเอกสารตัวจริง)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ (พร้อมเอกสารตัวจริง)
4. หนังสือมอบอำนาจ จำนวน 1 ฉบับ (ในกรณีไม่สามารถมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเองรับได้ที่ อบต.)เอกสารประกอบการลงทะเบียนความพิการประกอบด้วย
1. แบบคำร้องขอขึ้นทะเบียน (รับได้ที่ อบต.)
2.. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ (พร้อมเอกสารตัวจริง)
3. สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ จำนวน 1 ฉบับ (พร้อมเอกสารตัวจริง)
4. หนังสือมอบอำนาจ จำนวน 1 ฉบับ (ในกรณีไม่สามารถมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเองรับได้ที่ อบต.)ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนตำบลมะขามหลวงร่วมแสดงความคิดเห็นในการยกฐานะองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง เป็นเทศบาลตำบลมะขามหลวง <21/06/55>

วันที่ 21-22 มิถุนายน 2555 องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง ขอเชิญประชาชนในเขตตำบลมะขามหลวง ร่วมแสดงความคิดเห็นการยกฐานะ อบต.มะขามหลวง เป็น เทศบาลตำบลมะขามหลวงอบต.มะขามหลวง จัดโครงการออกหน่วยให้บริการรับชำระภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2555 <30/03/55>

อบต.มะขามหลวง จัดโครงการออกหน่วยให้บริการรับชำระภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2555
โดยมีการกำหนดการจัดเก็บภาษีดังนี้

2 เมษายน 2555
หมู่ 2 บ้านมะขามหลวง เวลา 09.00 น. - 12.00 น. ณ.ศาลาsml

3 เมษายน 2555
หมู่ 1 บ้านกวน เวลา 09.00 น. - 12.00 น. ณ. วัดควรนิมิตร

4 เมษายน 2555
หมู่ 4 บ้านป่าจู้ เวลา 09.00 น.-12.00 น. วัดป่าจู้

5 เมษายน 2555
หมู่ 3 บ้านสันคะยอม เวลา 09.00 น.-12.00 น. วัดสันคะยอม

20 เมษายน 2555
หมู่ 6 ต้นแก้ว เวลา 09.00 น.-12.00 น. ศาลาเอสเอ็มแอล หมู่ 6


23 เมษายน 2555
หมู่ 7 บ้านร่องน้ำ เวลา 09.00 น.-12.00 น. โรงเรียนบ้านร่องน้ำ


24 เมษายน 2555
หมู่ 9 บ้านดงขี้เหล็ก เวลา 09.00 น.-12.00 น. วัดมงคล


ขอเชิญประชาชนผู้ชำระภาษีให้ความร่วมมือในการชำระภาษีประจำปี 2555 ด้วยนะคะลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ อบต. มะขามหลวง <02/03/55>
203_53_015_กระบวนงานให้บริการประชาชน.pdf (144 KB.)
203_55_ดาวน์โหลด แบบฟอรม์ จดบันทึก เปลี่ยนแปลงยกเลิก ทะเบียนพาณิชย์.pdf (193 KB.)
203_56_คำขอใบรับรองอารคาร.pdf (123 KB.)
203_57_แบบขอรับใบอนุญาติเจาะน้ำบาดาล.pdf (83 KB.)
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14] 15 16 17  


 
 
Copyright © 2007-2019 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง - http://www.makamloung.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง ต.มะขามหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
เริ่ม 25 เมษายน พ.ศ. 2550