เชิญชวนร่วมงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนอนุบาลมะขามหลวง
ประวัติ อบต. ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างอบต.
อำนาจและหน้าที่ของอบต.
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
› สำนักปลัด
› กองคลัง
› กองช่าง
› กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
หน่วยงานในพื้นที่
   
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
มะขามหลวง
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
   
 

 

   

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล <15/01/53>

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบลเพื่อดำรง ดังต่อไปนี้
1. นักบริหารงานทั่วไป 6 จำนวน 1 อัตรา
2. นักบริหารงานการศึกษา 6 จำนวน 1 อัตรา

องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แจ้งให้พนักงานในสังกัดที่มีความประสงค์จะโอน(ย้าย) และมีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งดังกล่าวส่งเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้
1. คำร้องขอโอน(ย้าย)
2. หนังสือยินยอมให้โอน(ย้าย)
3. หนังสือรับรองความประพฤติ
4. สำเนาบัตรประวัติพนักงานส่วนตำบล
5. สำเนาประวัติการศึกษา

จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้อบต.มะขามหลวงออกประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจในการเก็บภาษี <28/12/52>

วันที่ 21 - 23 ธันวาคม 2552 งานจัดเก็บรายได้ของ อบต.มะขามหลวง ได้มีประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจด้านการจัดเก็บภาษี ให้ประชาชนได้รับทราบพร้อมแจกแผ่นพับแนะนำการชำระภาษีของ อบต.มะขามหลวง ให้ประชาชนในเขตพื้นที่ อบต.มะขามหลวงอบต.มะขามหลวง เตรียมพร้อมรับมือ ต่อสถานการณ์หมอกควันจากการเผาในที่โล่งช่วงหน้าแล้งและมลพิษหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ <21/12/52>

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดเชียงใหม่ได้แจ้งแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันและปัญหาไฟป่าในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ เนื่องจากขณะนี้เริ่มเข้าสู่ช่วงฤดูกาลที่อาจเกิดปัญหาหมอกควันและไฟป่า ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบดังนี้
1.เกิดปัญหาหมอกควันปกคลุมในพื้นที่ ทำให้ทัศนวิสัยในการมองเห็นลดลงและอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุอันถึงแก่ชีวิตและทรัพย์สินได้
2.ก่อให้เกิดภาวะเรือนกระจก อันเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อนที่ทุกฝ่ายกำลังรณรงค์อยู่ในขณะนี้
3.การเผาเศษหญ้า พืช หรือขยะอื่น มีผลต่อสุขภาพอนามัยของผู้เผาและผู้ที่อยู่ใกล้เคียงโดยตรง ได้แก่
• สิ่งที่เป็นเชื้อเพลิง เช่น เศษหญ้า เมื่อได้รับความร้อนจะเกิดเป็นสารก่อภูมิแพ้เมื่อสูดดมเข้าไปจะทำให้เกิดโรคทางระบบทางเดินหายใจ โรคปอด
•ฝุ่นละอองที่เกิดจาการเผาไหม้ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ เด็ก สตรีมีครรภ์ผู้สูงอายุ ผู้ที่เป็นโรคหอบหืดหรือโรคระบบทางเดินหายใจ โรคปอด โรคหัวใจ บุคคลทั่วไป โดยอาจเกิดอาการแสบตา ตาแดง น้ำตาหรือน้ำมูกไหล เจ็บคอ คออักเสบ ไอ หายใจลำบาก ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน หรือในผู้ที่เป็นโรคหอบหืด โรคภูมิแพ้ โรคหัวใจ อาจมีอาการกำเริบได้
ประกอบกับข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง เรื่อง การควบคุมควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา พ.ศ. 2551 ข้อ 5 (3), (4) กรณีที่มีผู้กระทำผิด (จุดไฟเผา) และมีการร้องเรียน โดยเจ้าพนักงานท้องถิ่นดำเนินการตักเตือนแต่ผู้กระทำผิดไม่เชื่อฟัง เจ้าพนักงานท้องถิ่นสามารถดำเนินการได้ดังนี้
1.ผู้ขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 500 บาท
2.ผู้ไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท
องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวงขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์ผ่านทางหอกระจายข่าวให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบถึงผลกระทบของการเผาทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชนเอง รวมถึงการถือปฏิบัติตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง เรื่อง การควบคุมควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา พ.ศ. 2551
จึงเรียนมาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
อบต.มะขามหลวง ร่วมรณรงค์แก้ไขปัญหาควันพิษทางอากาศ <23/04/52>

สืบเนื่องจากในฤดูแล้งของทุกปี จังหวัดเชียงใหม่ ประสบปัญหาหมอกควันจากไฟป่าและการเผาในที่โล่งทุกประเภท ทำให้เกิดกลุ่มควันลอยปกคลุมในพื้นที่และเกิดมลพิษทางอากาศ ส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขอนามัยของประชาชน ทัศนวิสัยในการมองเห็น ตลอดจนผลกระทบด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเป็นอย่างมาก ประกอบกับในช่วงระยะเวลานี้ ตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นมา อบต.มะขามหลวง จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในเขต อบต .ทุกชุมชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและ แก้ไขปัญหาการเผาในที่โล่งในพื้นที่ของแต่ละชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่มีการเผาในที่โล่งเป็นประจำ โดยสามารถแจ้งเหตุการณ์เผาขยะ หรือหมอกควันได้ที่ อบต.มะขามหลวง 053 825006อบต.มะขามหลวง เชิญประชาชนแจ้งเหตุเตือนภัยต่าง ๆ <24/10/50>

อบต. มะขามหลวง ได้จัดกำลัง อปพร. (อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน) ขอเชิญประชาชนในตำบลมะขามหลวงและพื้นที่ใกล้เคียงร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแจ้งเหตุเตือนภัยต่าง ๆ โดยสามารถแจ้งเหตุ ตามเบอร์โทรศัพท์ดังนี้ 053 - 824196 ในเวลากลางคืน และ 053 - 825006 ในเวลากลางวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14] 15  


 
 
Copyright © 2007-2018 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง - http://www.makamloung.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง ต.มะขามหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
เริ่ม 25 เมษายน พ.ศ. 2550