เชิญชวนร่วมงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนอนุบาลมะขามหลวง
ประวัติ อบต. ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างอบต.
อำนาจและหน้าที่ของอบต.
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
› สำนักปลัด
› กองคลัง
› กองช่าง
› กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
หน่วยงานในพื้นที่
   
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
มะขามหลวง
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
   
 

 

   

อบต.มะขามหลวง รับสมัครนักเรียน - นักศึกษาในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี 2556 <07/03/56>

อบต.มะขามหลวง รับสมัครนักเรียน-นักศึกษา ช่วงปิดภาคเรียน
ระหว่างวันที่ 6 - 15 มีนาคม 2556 หลักฐานที่ต้องเตรียมในวันรับสมัคร

1. สำเนาทะเบียนบ้าน
2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
3.สำเนาหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน - นักศึกษา
สมัครด้วยตนเอง ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง
ในเวลาราชการ โทร 053-825006รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ ๑/๒๕๕๖ ครั้งที่ ๑ <21/02/56>

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง
สมัยสามัญที่ ๑/๒๕๕๖ ครั้งที่ ๑209_61_3.pdf (76 KB.)รายงานผลการดำเนินงาน <28/12/55>
208_59_1.pdf (347 KB.)อบต.มะขามหลวง ลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพและเบี้ยความพิการ ปี 2555 <08/11/55>

องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง ได้ดำเนินงานด้านเบี้ยยังชีพยังผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ในระหว่างวันที่ 1-23 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 ณ.ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง

เอกสารประกอบการลงทะเบียนของผู้สูงอายุประกอบด้วย
1. แบบคำร้องขอขึ้นทะเบียน (รับได้ที่ อบต.)
2.. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ (พร้อมเอกสารตัวจริง)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ (พร้อมเอกสารตัวจริง)
4. หนังสือมอบอำนาจ จำนวน 1 ฉบับ (ในกรณีไม่สามารถมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเองรับได้ที่ อบต.)เอกสารประกอบการลงทะเบียนความพิการประกอบด้วย
1. แบบคำร้องขอขึ้นทะเบียน (รับได้ที่ อบต.)
2.. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ (พร้อมเอกสารตัวจริง)
3. สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ จำนวน 1 ฉบับ (พร้อมเอกสารตัวจริง)
4. หนังสือมอบอำนาจ จำนวน 1 ฉบับ (ในกรณีไม่สามารถมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเองรับได้ที่ อบต.)ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนตำบลมะขามหลวงร่วมแสดงความคิดเห็นในการยกฐานะองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง เป็นเทศบาลตำบลมะขามหลวง <21/06/55>

วันที่ 21-22 มิถุนายน 2555 องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง ขอเชิญประชาชนในเขตตำบลมะขามหลวง ร่วมแสดงความคิดเห็นการยกฐานะ อบต.มะขามหลวง เป็น เทศบาลตำบลมะขามหลวง
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17  


 
 
Copyright © 2007-2018 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง - http://www.makamloung.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง ต.มะขามหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
เริ่ม 25 เมษายน พ.ศ. 2550