ข้อมูล อบต.
นายนิรันดร์ หลานคำ - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง

นายนิรันดร์ หลานคำ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง

สายตรงนายก

นายวุฒิพงศ์ เอกอมร

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง

ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน

ฐานข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในเขตพื้นที่องค์การบริหารองค์บริหารส่วนตำบลมะขามหลวง จังหวัดเชียงใหม่

ที่ ชื่อ - สกุล ภูมิปัญญา(ด้าน) ที่อยู่/ที่ตั้ง หมายเหตุ
1 นางสุทิน  สมวงค์ หัตถกรรม(จักสาน) ม.1 มะขามหลวง  
2 นางเรืองจิรา  เปาป้อ แพทย์แผนไทย (นวดแผนไทย) ม.1 มะขามหลวง  
3 นายบุญส่ง  เมามูล ศิลปกรรม การปั้น ม.1 มะขามหลวง  
4 นายมานิตย์  แปงกันทา ศิลปกรรม วาดภาพ ม.1 มะขามหลวง  
5 นางมาลี  แสนใจหล้า โภชนาการ อาหารพื้นเมือง/ท้องถิ่น ม.2 มะขามหลวง  
6 นางสาวถนอม  สายบุญเรือง โภชนาการ อาหารพื้นเมือง (ถั่วเน่า) ม.2 มะขามหลวง  
7 นางเข็มทอง  มาลีเดช หัตถกรรม ผ้าทอพื้นเมือง ม.2 มะขามหลวง  
8 นางพัชรา  เรืองสวัสดิ์ โภชนาการอาหารพื้นเมือง/ท้องถิ่น ม.2 มะขามหลวง  
9 นางวันดี  ชุ่มเปิ้บ แพทย์แผนไทย (นวดแผนไทย) ม.2 มะขามหลวง  
10 นางเขียว ศรีนวล ด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี ม.3 สันคะยอม  
11 นายเจริญ  เป็งแดง ศิลปวัฒนธรรม(งานจักสาน/ตุงล้านนา) ม.4 ป่าจู้  
12 นางแก้ว  อินทะจักร์ โภชนาการอาหารพื้นเมือง/ท้องถิ่น ม.4 ป่าจู้  
13 นางเขียว  ตุ่นโนจา โภชนาการอาหารพื้นเมือง/ท้องถิ่น ม.4 ป่าจู้  
14 นายกฤต  วงค์อุทัย ปรัชญา ศาสนา และประเพณี ม.4 ป่าจู้  
15 นายทองคำ  ตาไฝ ปรัชญา ศาสนา และประเพณี ม.4 ป่าจู้  
16 นายอิ่นแก้ว  กันทาแดง หัตถกรรม(จักสาน) ม.4 ป่าจู้  
17 นายจรัญ  สมบูรณ์ เกษตรกรรม ม.4 ป่าจู้  
18 นายวัชรพงษ์ สมบูรณ์ ศิลปกรรม ม.4 ป่าจู้  
19 นายทองอินทร์ ชัยรังษี ภาษาและวรรณกรรม ม.4 ป่าจู้  
20 นายอินทร  ตันผัด ปรัชญา ศาสนา และประเพณี ม.6 ต้นแก้ว  
21 นางสายพิณ  ศรีวิชัย ศิลปกรรม(ตุ๊กตาไทย) ม.9 ดงขี้เหล็ก  

ข้อมูลโดย : กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง
โทรศัพท์ 053 825 006 ต่อ 17

แชร์ให้เพื่อน: