องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง

หัวหน้าส่วนราชการ

นายวุฒิพงศ์ เอกอมร

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
053825006

นายภัณกร ชัยวงษ์

หัวหน้าสำนักปลัด
053-825006 ต่อ 11

นางอรอนงค์ แสงฉาย

ผู้อำนวยการกองคลัง
053-825006 ต่อ 14

นายปฐวี แก้วฟุ่น

ผู้อำนวยการกองช่าง
053-825006 ต่อ 15

นางสาวฐิติพรรณ อินปั๋นแก้ว

นักวิชาการศึกษารักษาราชการแทนผู้อวยการกองการศึกษา ฯ
053-825006 ต่อ 17


แชร์ให้เพื่อน: