องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง

หัวหน้าส่วนราชการ

นายณรงค์ สุดาเดช

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายภัณกร ชัยวงษ์

หัวหน้าสำนักปลัด

นางอรอนงค์ แสงฉาย

ผู้อำนวยการกองคลัง

นายพิพัฒน์ กันทะสี

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายธีรภัทร กุณวงศ์

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม


แชร์ให้เพื่อน: