เชิญชวนร่วมงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนอนุบาลมะขามหลวง
ประวัติ อบต. ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างอบต.
› รายนามคณะผู้บริหาร
› รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
› สำนักปลัด
› กองคลัง
› กองช่าง
› กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
อำนาจและหน้าที่ของอบต.
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
หน่วยงานในพื้นที่
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง
ดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์ม,แบบคำร้อง
› เอกสารสำนักปลัด
› เอกสารกองคลัง
› เอกสารกองช่าง
› เอกสารกองการศึกษา
   
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
มะขามหลวง
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
   
 

 

   

ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบชำระภาษี <13/02/62>




กดเพื่อดู 361_426_03.pdf (97 KB.)



ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ <13/02/62>




กดเพื่อดู 360_420_01.pdf (362 KB.)



การลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด <17/01/62>

การรับลงทะเบียน ปีงบประมาณ 2562 &#128073;&#128073;

รับลงทะเบียนต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป โดยจะดำเนินการรับลงทะเบียนดังนี้

; เด็กที่เกิดในช่วงปีงบประมาณ 2560
(1 ต.ค. 59 ถึง 30 ก.ย. 60)
; เด็กที่เกิดในช่วงปีงบประมาณ 2561
(1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61)
; เด็กที่เกิดในช่วงปีงบประมาณ 2562
(1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62)

การรับเงิน

; เด็กที่เกิดระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 61 ได้รับ
รายละ 600 บาทต่อเดือน ตั้งแต่เดือนที่มาลงทะเบียน
จนเด็กอายุครบ 3 ปี
; เด็กที่เกิดระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62 ได้รับ
รายละ 600 บาทต่อเดือน ตั้งแต่เดือนที่เด็กเกิดจนเด็ก
อายุครบ 3 ปี

* ถ้าเด็กอายุไม่ครบ 3 ปี สามารถลงทะเบียนได้นะคะ

คุณสมบัติผู้ลงทะเบียน

; หญิงตั้งครรภ์หรือมารดาของเด็กแรกเกิด หรือบิดาเด็ก
แรกเกิด หรือผู้ปกครองเด็กแรกเกิด (กรณีหญิงตั้ง
ครรภ์หรือมารดาของเด็กแรกเกิดเป็นหญิงต่างด้าวหรือ
บุคคลไร้สถานะทางทะเบียนราษฎร์)
- มีสัญชาติไทย
- ต้องอาศัยอยู่ในครัวเรือนยากจนหรือเสี่ยงต่อความ
ยากจน

; เด็กแรกเกิด
- มีสัญชาติไทย
- ต้องอาศัยอยู่ในครัวเรือนยากจนหรือเสี่ยงต่อความ
ยากจน
- ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจาก
หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ และไม่อยู่ในความ
อุปการะของหน่วยงานของรัฐ (ยกเว้นการได้รับเงิน
สงเคราะห์บุตรจากกองประกันสังคม เงินสงเคราะห์
เป็นครั้งคราว และเบี้ยความพิการ)

"ครัวเรือนยากจนหรือครัวเรือนที่เสี่ยงต่อความยากจน" หมายความว่า ครัวเรือนที่มีรายได้เฉลี่ย 3,000 บาท ต่อคน ต่อเดือน หรือไม่เกิน 36,000 บาท ต่อปี ทั้งนี้ให้นับรวมรายได้ในรอบเดือนหรือรอบปีของสมาชิกทุกคนที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนแห่งนั้น โดยให้นับรวมเด็กแรกเกิดด้วย ซึ่งสมาชิกของครัวเรือนมีความสัมพันธ์เป็นเครือญาติโดยสายโลหิตหรือการสมรส หรือด้วยเหตุอื่นตามกฎหมาย (แต่ไม่นับรวมผู้ซึ่งเป็นลูกจ้างหรือผู้ซึ่งได้อนุญาตให้อยู่อาศัยด้วย)

Cr.นครินทร์ กลิ่นซ้อน



โครงการจัดงานอนุรักษ์สืบสานประเพณียี่เป็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ <16/11/61>

องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง เชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมงานอนุรักษ์สืบสานประเพณียี่เป็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ วัน พฤหัสบดี ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ณ ฝายเก็บน้ำบ้านกวน หมู่ที่ ๑ ต.มะขามหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่



346_403_กำหนดการ ยี่เป็ง งปม 62.pdf (179 KB.)



ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 <31/10/61>

 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  


 
 
Copyright © 2007-2019 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง - http://www.makamloung.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง ต.มะขามหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
เริ่ม 25 เมษายน พ.ศ. 2550