เชิญชวนร่วมงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนอนุบาลมะขามหลวง
โครงสร้างอบต.
› รายนามคณะผู้บริหาร
› รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
› สำนักปลัด
› กองคลัง
› กองช่าง
› กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
อำนาจและหน้าที่ของอบต.
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
หน่วยงานในพื้นที่
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง
สถิติรายได้
ดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์ม,แบบคำร้อง
› เอกสารสำนักปลัด
› เอกสารกองคลัง
› เอกสารกองช่าง
› เอกสารกองการศึกษา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.มะขามหลวง
› แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
› แผนพัฒนาสี่ปี
› ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ
› รายงานทางการเงิน
› แผนการดำเนินงาน
› รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
› รายงานการประชุมสภา
› แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
› ประกาศสอบราคา
› สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
› แผนอัตรากำลัง3ปี
   
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
มะขามหลวง
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
   
 

 

   

โครงการจิตอาสา "เราคำความดีด้วยหัวใจ" <22/02/62>

วันที่ 22 โรงพยาบาลสันป่าตอง ได้จัดทำโครงการจิตอาสา "เราคำความดีด้วยหัวใจ" การสอนและฝึกปฏิบัติฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน สำหรับหน่วยงานของรัฐและเอกชน ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง ณ ห้องประชุมชั้นล่างองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวงประชาสัมพันธ์การยื่นแบบชำระภาษี <13/02/62>
กดเพื่อดู 361_426_03.pdf (97 KB.)ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ <13/02/62>
กดเพื่อดู 360_420_01.pdf (362 KB.)โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข : เป็นการพัฒนาวัดด้วยหลัก 5ส <13/02/62>

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวงร่วมกับโรงเรียนอนุบาลมะขามหลวง ได้ทำโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข : เป็นการพัฒนาวัดด้วยหลัก 5ส (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย) มีสาระสำคัญในการให้วัดเป็นศูนย์กลางของชุมชน ทำชุมชนให้เข้มแข็ง โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ให้เกิดการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง คำนึงถึงการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ตามหลักการ “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) จรรโลงและดำรงไว้ซึ่งพุทธศาสนา จึงได้ดำเนินการนำร่อง ในการพัฒนาวัดด้วยแนวทาง 5ส จำนวน 2 แห่ง ในพื้นที่ คือ วัดมะขามหลวง และ วัดทุ่งปุย โดยดำเนินการทุกๆวันพุธ ของสัปดาห์การลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด <17/01/62>

การรับลงทะเบียน ปีงบประมาณ 2562 &#128073;&#128073;

รับลงทะเบียนต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป โดยจะดำเนินการรับลงทะเบียนดังนี้

; เด็กที่เกิดในช่วงปีงบประมาณ 2560
(1 ต.ค. 59 ถึง 30 ก.ย. 60)
; เด็กที่เกิดในช่วงปีงบประมาณ 2561
(1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61)
; เด็กที่เกิดในช่วงปีงบประมาณ 2562
(1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62)

การรับเงิน

; เด็กที่เกิดระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 61 ได้รับ
รายละ 600 บาทต่อเดือน ตั้งแต่เดือนที่มาลงทะเบียน
จนเด็กอายุครบ 3 ปี
; เด็กที่เกิดระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62 ได้รับ
รายละ 600 บาทต่อเดือน ตั้งแต่เดือนที่เด็กเกิดจนเด็ก
อายุครบ 3 ปี

* ถ้าเด็กอายุไม่ครบ 3 ปี สามารถลงทะเบียนได้นะคะ

คุณสมบัติผู้ลงทะเบียน

; หญิงตั้งครรภ์หรือมารดาของเด็กแรกเกิด หรือบิดาเด็ก
แรกเกิด หรือผู้ปกครองเด็กแรกเกิด (กรณีหญิงตั้ง
ครรภ์หรือมารดาของเด็กแรกเกิดเป็นหญิงต่างด้าวหรือ
บุคคลไร้สถานะทางทะเบียนราษฎร์)
- มีสัญชาติไทย
- ต้องอาศัยอยู่ในครัวเรือนยากจนหรือเสี่ยงต่อความ
ยากจน

; เด็กแรกเกิด
- มีสัญชาติไทย
- ต้องอาศัยอยู่ในครัวเรือนยากจนหรือเสี่ยงต่อความ
ยากจน
- ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจาก
หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ และไม่อยู่ในความ
อุปการะของหน่วยงานของรัฐ (ยกเว้นการได้รับเงิน
สงเคราะห์บุตรจากกองประกันสังคม เงินสงเคราะห์
เป็นครั้งคราว และเบี้ยความพิการ)

"ครัวเรือนยากจนหรือครัวเรือนที่เสี่ยงต่อความยากจน" หมายความว่า ครัวเรือนที่มีรายได้เฉลี่ย 3,000 บาท ต่อคน ต่อเดือน หรือไม่เกิน 36,000 บาท ต่อปี ทั้งนี้ให้นับรวมรายได้ในรอบเดือนหรือรอบปีของสมาชิกทุกคนที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนแห่งนั้น โดยให้นับรวมเด็กแรกเกิดด้วย ซึ่งสมาชิกของครัวเรือนมีความสัมพันธ์เป็นเครือญาติโดยสายโลหิตหรือการสมรส หรือด้วยเหตุอื่นตามกฎหมาย (แต่ไม่นับรวมผู้ซึ่งเป็นลูกจ้างหรือผู้ซึ่งได้อนุญาตให้อยู่อาศัยด้วย)

Cr.นครินทร์ กลิ่นซ้อน
 
     
หน้า   1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  


 
 
Copyright © 2007-2019 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง - http://www.makamloung.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง ต.มะขามหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
เริ่ม 25 เมษายน พ.ศ. 2550