เชิญชวนร่วมงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนอนุบาลมะขามหลวง
ประวัติ อบต. ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างอบต.
อำนาจและหน้าที่ของอบต.
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
› สำนักปลัด
› กองคลัง
› กองช่าง
› กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
หน่วยงานในพื้นที่
   
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
มะขามหลวง
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
   
 

 
นายธีรภัทร กุณวงศ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
(รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
-ว่าง-02
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
-ว่าง-
ผู้อำนวยการโรงเรียน
สังกัดโรงเรียนอนุบาลมะขามหลวง
นางสาวกฤษณา สวัสดิ์ชัย
ครู คศ.1
โรงเรียนอนุบาลมะขามหลวง
น.ส.พัชรินทร์ บุญเป็ง
ครู คศ.1
โรงเรียนอนุบาลมะขามหลวง
นางชุติกาญจน์ มาริน
ครู ค.ศ.1
โรงเรียนอนุบาลมะขามหลวง
นางตวงรัตน์ กันทะนะ
ครู คศ.1
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง
นางรัตนา ทองอินทร์
ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง
นางปรานอม จันต๊ะก๋อง
ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง
นางสาวอำพร มูลจันทร์
ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง
นางสาวกรรณิการ์ ใจมูล
ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง
นางศิริพร ปั๋นแก้ว
ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง
นางสาวอนันต์ภัค เปาป้อ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
โรงเรียนอนุบาลมะขามหลวง
นายนันท์ชัย กาบขาว
นักการภารโรง
โรงเรียนอนุบาลมะขามหลวง

  
 
Copyright © 2007-2019 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง - http://www.makamloung.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง ต.มะขามหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
เริ่ม 25 เมษายน พ.ศ. 2550