เชิญชวนร่วมงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนอนุบาลมะขามหลวง
ประวัติ อบต. ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างอบต.
อำนาจและหน้าที่ของอบต.
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
› สำนักปลัด
› กองคลัง
› กองช่าง
› กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
หน่วยงานในพื้นที่
   
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
มะขามหลวง
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
   
 

 
นายธีรภัทร กุณวงศ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
(รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
นายบัญชา จำปาทอง
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นางสาวกฤษณา สวัสดิ์ชัย
ครู คศ.1
นางตวงรัตน์ กันทะนะ
ครู คศ.1
น.ส.พัชรินทร์ บุญเป็ง
ครู คศ.1
นางรัตนา ทองอินทร์
ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
นางปรานอม จันต๊ะก๋อง
ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
นางสาวอำพร มูลจันทร์
ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
นางสาวกรรณิการ์ ใจมูล
ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
นางศิริพร ปั๋นแก้ว
ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย

  
 
Copyright © 2007-2018 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง - http://www.makamloung.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง ต.มะขามหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
เริ่ม 25 เมษายน พ.ศ. 2550