ข้อมูล อบต.
นายนิรันดร์ หลานคำ - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง

นายนิรันดร์ หลานคำ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง

สายตรงนายก

นายวุฒิพงศ์ เอกอมร

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง

เอกสารสำนักปลัด

รายการเอกสาร สำนักปลัด

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 แบบคำร้องขออนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 154 KB. 250
2 แบบคำขอลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 77 KB. 249
3 หนังสือมอบอำนาจ 72 KB. 275
4 ใบสำคัญรับเงินปีงบประมาณ 2563 74 KB. 274
5 แบบฟอร์มแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ 408 KB. 281
6 แบบคําขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ 88 KB. 277
7 แบบลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินหอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 2.89 MB. 253
8 แบบรับรองสถานะของครัวเรือน 95 KB. 259
9 แบบคำร้องขอใช้บริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน 812 KB. 425
10 แบบคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ 75 KB. 65
11 แบบฟอร์มขอขึ้นทะเบียนพานิชย์ 262 KB. 1
12 คำร้องขอเข้าฟังการประชุมสภา 61 KB. 4

แชร์ให้เพื่อน: