อบต.มะขามหลวง ได้จัดงานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในวันที่ 10 เมษายน 2557 ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
ประวัติ อบต. ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างอบต.
อำนาจและหน้าที่ของอบต.
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
› สำนักปลัด
› กองคลัง
› กองช่าง
› กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
หน่วยงานในพื้นที่
   
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
มะขามหลวง
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
   
 

 

   

ขอเชิญเยาวชนและประชาชนชมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ตำบลมะขามหลวง ครั้งที่ 14 ประจำปี 2555 <04/01/55>

ขอเชิญเยาวชนและประชาชนชมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ตำบลมะขามหลวง ครั้งที่ 14 ประจำปี 2555 ระหว่างวันที่ 18 ธันวาคม 2554 - 22 มกราคม 2555โรงเรียนอนุบาลมะขามหลวงรับสมัครนักเรียน ระดับปฐมวัยและอนุบาล ประจำปีการศึกษา 2555 <04/01/55>

โรงเรียนอนุบาลมะขามหลวงรับสมัครนักเรียน ระดับปฐมวัยและอนุบาล ประจำปีการศึกษา 2555 อายุตั้งแต่ 2- 5 ปี รับสมัคร วันที่ 9 มกราคม - 30 เมษายน 2555 ยื่นใบสมัครได้ที่ ห้องธุรการโรงเรียนอนุบาลมะขามหลวง โทร 053 - 824441อบต มะขามหลวง แจ้งประชาสัมพันธ์ลงทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการรายใหม่ <03/11/54>

วันที่ 1-18 พฤศจิกายน 2554 องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวงรับลงทะเบียน ผู้สูงอายุและผู้พิการที่ไม่ได้รับเบี้ยยังชีพ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง ตามเวลาราชการแจ้งโครงการ อบต.เคลื่อนที่ ฯ ปี 2554 เพื่อการจัดทำแผนประชาคมพัฒนาตำบล มะขามหลวง ปี 2555 <27/04/54>

วันที่ 3 - 6 พฤษภาคม 2554 องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง ได้กำหนดโครงการ อบต.เคลื่อนที่ ฯ ปี 2554 เพื่อการจัดทำแผนประชาคมพัฒนาตำบลมะขามหลวง ปี 2555 เชิญคณะกรรมการและประชาชน เข้าร่วมจัดทำแผนเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ตามกำหนดการเวลาและสถานที่ ดังนี
วันที่ 3 พ.ค. 54 เวลา 08.30 น. - 12.00 น.บ้านกวน ณ. วัด อุโบสถ
เวลา 13.00 น.-16.00 น. บ้านมะขามหลวง ณ ศาลา sml
วันที่ 4 พ.ค.54 เวลา 08.30 น. - 12.00 น. บ้านสันคะยอม ณ วัดสันะคอม
เวลา 13.00 น.-16.00 น. บ้านป่าจู้ ณ วัดป่าจู้
วันที่ 5 พ.ค.54 เวลา 08.30 น. - 12.00 น. บ้านต้นแก้ว ณ ศาลา sml
เวลา 13.00 น.-16.00 น. บ้านร่องน้ำ ณ. โรงเรียนบ้านร่องน้ำ
วันที่ 6 พ.ค.54 เวลา 08.30 น. - 12.00 น. บ้านดงขี้เหล็ก ณ วัดใหม่มงคลอบต.มะขามหลวงรับจดทะเบียนพาณิชย์ <10/03/54>

รับจดทะเบียนพาณิชย์ มะขามหลวง

ตามที่กระทรวงพาณิชย์ ได้ออกประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การตั้งสำนักงานทะเบียนพาณิชย์ แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ ๑๐ ) พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีฐานเป็นเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นสำนักงานทะเบียนพาณิชย์มีอำนาจหน้าที่รับจดทะเบียนพาณิชย์ของผู้ประกอบพาณิชย์กิจที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในท้องที่ของเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลแล้วแต่กรณี โดยมีผลบังคับตั้งวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔เป็นต้นไป
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13 14  


 
 
Copyright © 2007-2017 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง - http://www.makamloung.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง ต.มะขามหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
เริ่ม 25 เมษายน พ.ศ. 2550