เชิญชวนร่วมงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนอนุบาลมะขามหลวง
ประวัติ อบต. ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างอบต.
อำนาจและหน้าที่ของอบต.
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
› สำนักปลัด
› กองคลัง
› กองช่าง
› กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
หน่วยงานในพื้นที่
   
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
มะขามหลวง
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
   
 

 

   

อบต มะขามหลวง แจ้งประชาสัมพันธ์ลงทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการรายใหม่ <03/11/54>

วันที่ 1-18 พฤศจิกายน 2554 องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวงรับลงทะเบียน ผู้สูงอายุและผู้พิการที่ไม่ได้รับเบี้ยยังชีพ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง ตามเวลาราชการแจ้งโครงการ อบต.เคลื่อนที่ ฯ ปี 2554 เพื่อการจัดทำแผนประชาคมพัฒนาตำบล มะขามหลวง ปี 2555 <27/04/54>

วันที่ 3 - 6 พฤษภาคม 2554 องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง ได้กำหนดโครงการ อบต.เคลื่อนที่ ฯ ปี 2554 เพื่อการจัดทำแผนประชาคมพัฒนาตำบลมะขามหลวง ปี 2555 เชิญคณะกรรมการและประชาชน เข้าร่วมจัดทำแผนเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ตามกำหนดการเวลาและสถานที่ ดังนี
วันที่ 3 พ.ค. 54 เวลา 08.30 น. - 12.00 น.บ้านกวน ณ. วัด อุโบสถ
เวลา 13.00 น.-16.00 น. บ้านมะขามหลวง ณ ศาลา sml
วันที่ 4 พ.ค.54 เวลา 08.30 น. - 12.00 น. บ้านสันคะยอม ณ วัดสันะคอม
เวลา 13.00 น.-16.00 น. บ้านป่าจู้ ณ วัดป่าจู้
วันที่ 5 พ.ค.54 เวลา 08.30 น. - 12.00 น. บ้านต้นแก้ว ณ ศาลา sml
เวลา 13.00 น.-16.00 น. บ้านร่องน้ำ ณ. โรงเรียนบ้านร่องน้ำ
วันที่ 6 พ.ค.54 เวลา 08.30 น. - 12.00 น. บ้านดงขี้เหล็ก ณ วัดใหม่มงคลอบต.มะขามหลวงรับจดทะเบียนพาณิชย์ <10/03/54>

รับจดทะเบียนพาณิชย์ มะขามหลวง

ตามที่กระทรวงพาณิชย์ ได้ออกประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การตั้งสำนักงานทะเบียนพาณิชย์ แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ ๑๐ ) พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีฐานเป็นเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นสำนักงานทะเบียนพาณิชย์มีอำนาจหน้าที่รับจดทะเบียนพาณิชย์ของผู้ประกอบพาณิชย์กิจที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในท้องที่ของเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลแล้วแต่กรณี โดยมีผลบังคับตั้งวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔เป็นต้นไปอบต.มะขามหลวง จัดโครงการออกหน่วยให้บริการรับชำระภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2553 <16/12/53>

อบต.มะขามหลวง จัดโครงการออกหน่วยให้บริการรับชำระภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2553
โดยมีการกำหนดการจัดเก็บภาษีดังนี้
21 เมษายน 2553 หมู่ 1 บ้านกวน เวลา 09.00 น. - 12.00 น. ณ.วัดอุโบสถ
หมู่ 2 บ้านมะขามหลวง เวลา 13.00 น. - 16.00 น. ณ.ศาลาsml
22 เมษายน 2553
หมู่ 3 บ้านสันคะยอม เวลา 09.00 น.-10.30 น.ศาลาเอนกประสงค์
หมู่ 4 บ้านป่าจู้ เวลา 10.30 น. - 12.00 น. ณ วัดป่าจู้
หมู่ 6 เวลา 13.00น. ถึง 16.00 น. ณ ศาลาเอนกประสงค์
23 เมษายน 2553 หมู่ 9 บ้านดงขี้เหล็ก เวลา 09.00 น.-12.00 น.ศาลาเอนกประสงค์
หมู่ 7 บ้านร่องน้ำ เวลา 09.00 น. - 12.00 น. ศาลาบ้านน้ำฮ่อง
หมู่ 9 เวลา 13.00 ถึง 16.00 น. ณ วัดบ้านใหม่มงคล


ขอเชิญประชาชนผู้ชำระภาษีให้ความร่วมมือในการชำระภาษีประจำปี 2553 ด้วยนะคะประชาสัมพันธ์การออกสำรวจพื้นที่ร้าน และโรงเรือนต่าง ๆ ประจำปี 2554 <19/11/53>

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง จะได้ดำเนินการสำรวจพื้นที่ร้านค้า และโรงเรือนต่าง ๆ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง เพื่อดำเนินการจัดเก็บภาษีในปี 2554 จึงขอประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของร้านค้าและ โรงเรือนต่างๆ ทราบ และขอความร่วมมือในการให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ในการออกสำรวจข้อมูล โดยมีกำหนดการดังนี้
22 พ.ย. 2553 หมู่ 1 บ้านกวน
23 พ.ย. 2553 หมู่ 2 บ้านมะขามหลวง
24 พ.ย. 2553 หมู่ 3 บ้านสันคะยอม
25 พ.ย. 2553 หมู่ 4 บ้านป่าจู้
26 พ.ย. 2553 หมู่ 6 บ้านต้นแก้ว
29 พ.ย. 2553 หมู่ 7 บ้านร่องน้ำ
30 พ.ย. 2553 หมู่ 9 บ้านดงขี้เหล็ก
เวลา 09.00 - 16.30 น. ของทุกวัน
หากมีข้อสอบถามประการใดสามารถติดต่อได้ที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง โทร053825006 ต่อ 14 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [15] 16 17  


 
 
Copyright © 2007-2019 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง - http://www.makamloung.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง ต.มะขามหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
เริ่ม 25 เมษายน พ.ศ. 2550