เชิญชวนร่วมงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนอนุบาลมะขามหลวง
โครงสร้างอบต.
› รายนามคณะผู้บริหาร
› รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
› สำนักปลัด
› กองคลัง
› กองช่าง
› กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
อำนาจและหน้าที่ของอบต.
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
หน่วยงานในพื้นที่
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง
สถิติรายได้
ดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์ม,แบบคำร้อง
› เอกสารสำนักปลัด
› เอกสารกองคลัง
› เอกสารกองช่าง
› เอกสารกองการศึกษา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.มะขามหลวง
› แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
› แผนพัฒนาสี่ปี
› ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ
› รายงานทางการเงิน
› แผนการดำเนินงาน
› รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
› รายงานการประชุมสภา
› แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
› ประกาศสอบราคา
› สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
› แผนอัตรากำลัง3ปี
   
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
มะขามหลวง
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
   
 

 

   

จัดอบรมผู้จัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน จปฐ ประจำปีงบประมาณ 2562 <19/12/61>

วันที่ 18 ธันวาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวงร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสันป่าตองจัดอบรมผู้จัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน จปฐ ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมชั้นล่างองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง โดยมีเข้าผู้เข้าร่วมรับการอบรมเป็นตัวแทนผู้จัดเก็บในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวงจำนวน 7 หมู่บ้านร่วมงานพิธีบำเพ็ญกุศลพระราชทานเพลิงศพ <11/12/61>

วันที่ 8 ธันวาคม 2561 องค์การบริการส่วนตำบลมะขามหลวงได้เข้าร่วมงาน พิธีบำเพ็ญกุศลพระราชทานเพลิงศพ พระครูโพธิธรรมวิเทศ (ยรรยง ฐานวโร) น.ธ.เอก, ป.ธ.๔, MA. อายุ 80 ปี พรรษา 60 อดีตเลขานุการเจ้าคณะอำเภอสันป่าตอง, อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ กรุงเทพมหานคร, อดีตประธานสงฆ์วัดธัมมาราม นครชิคาโก, อดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธวราราม นครเดนเวอร์, อดีตเลขาธิการสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาโครงการอบรมผู้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพฯ ประจำปี 2561 <14/09/61>

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง ได้จัดทำโครงการอบรมผู้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 เพื่ออบรมให้ความรู้กับผู้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง

ในการจัดอบรมได้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้ง พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง (ฉบับที่2) พ.ศ.2556 การประเมินความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงต่ออันตรายที่จะเกิดขึ้นจากการประกอบการ เช่น การได้รับเรื่องร้องเรียนจากการประกอบการ เป็นต้น รวมถึงได้มีการแลกเปลี่ยน แสดงความคิดเห็น สะท้อนปัญหาและร่วมกันหาทางแก้ไข เพื่อให้สังคมตำบลมะขามหลวงมีความยั่งยืนและอยู่ดีมีสุข ภายหลังการอบรมได้มีการมอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้าร่วมการอบรมทุกท่านโครงการจัดตั้งจุดรวบรวมขยะอินทรีย์/ขยะเปียก <28/05/61>

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง จัดทำโครงการจัดตั้งจุดรวบรวมขยะอินทรีย์/ขยะเปียก เพื่อสร้างค่านิยมในการคัดแยกขยะในสำนักงานแก่ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างและนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง ซึ่งได้จัดตั้งจุดรวบรวมขยะเปียกที่เหลือจากการรับประทานอาหาร จำนวน 2 จุด ได้แก่ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาลมะขามหลวงโครงการเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการชำระภาษี ประจำปี 2561 <06/12/60>

องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวงได้ดำเนินการจัดเก็บภาษีรายได้ของท้องถิ่นและในการดำเนินงานการจัดเก็บภาษีนั้นพบว่าฐานข้อมูลในการจัดเก็บภาษียังไม่ครบถ้วนรวมทั้งประชาชนในชุมชนใช้ประโยชน์จากที่ดินไม่ตรงดังที่แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ที่จัดเก็บรายได้ส่งผลให้การจัดเก็บรายได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นและยังพบว่ามีปัญหาในด้านความเข้าใจในเรื่องการชำระภาษีประเภทต่างๆให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดังนั้นเพื่อเป็นการกระตุ้นความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชนได้รับทราบและตระหนักในหน้าที่การชำระภาษีอีกครั้งเข้าใจถึงประเภทภาษีที่ตนมีหน้าที่ที่ต้องชำระซึ่งการเผยแพร่ความรู้เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนจะช่วยให้ประชาชนเกิดความเข้าใจในหน้าที่ของตนเองและมาชำระภาษีเพิ่มขึ้นจึงได้จัดทำโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการชำระภาษีซึ่งได้แก่ภาษีโรงเรือนและที่ดินภาษีบำรุงท้องที่ภาษีป้ายโดยเป็นการให้ความรู้ในเชิงลึกให้แก่ประชาชนที่ยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับการชำระภาษีและผลประโยชน์จะได้รับกลับมายังท้องถิ่นซึ่งส่งผลให้องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวงจัดเก็บภาษีได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
 
     
หน้า   1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  


 
 
Copyright © 2007-2019 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง - http://www.makamloung.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง ต.มะขามหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
เริ่ม 25 เมษายน พ.ศ. 2550