เชิญชวนร่วมงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนอนุบาลมะขามหลวง
ประวัติ อบต. ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างอบต.
› รายนามคณะผู้บริหาร
› รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
› สำนักปลัด
› กองคลัง
› กองช่าง
› กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
อำนาจและหน้าที่ของอบต.
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
หน่วยงานในพื้นที่
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง
ดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์ม,แบบคำร้อง
› เอกสารสำนักปลัด
› เอกสารกองคลัง
› เอกสารกองช่าง
› เอกสารกองการศึกษา
   
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
มะขามหลวง
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
   
 

 

   

โครงการเสริมสร้างความเข้าใจในการชำระภาษีประจำปีงบประมาณ2562 <20/12/61>

งานจัดเก็บรายได้องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวงได้ออกหน่วยตามโครงการเสริมสร้างความเข้าใจในการชำระภาษีประจำปีงบประมาณ2562 ในวันที่ 20 - 21 ธ.ค. 61จัดอบรมผู้จัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน จปฐ ประจำปีงบประมาณ 2562 <19/12/61>

วันที่ 18 ธันวาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวงร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสันป่าตองจัดอบรมผู้จัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน จปฐ ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมชั้นล่างองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง โดยมีเข้าผู้เข้าร่วมรับการอบรมเป็นตัวแทนผู้จัดเก็บในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวงจำนวน 7 หมู่บ้านร่วมงานพิธีบำเพ็ญกุศลพระราชทานเพลิงศพ <11/12/61>

วันที่ 8 ธันวาคม 2561 องค์การบริการส่วนตำบลมะขามหลวงได้เข้าร่วมงาน พิธีบำเพ็ญกุศลพระราชทานเพลิงศพ พระครูโพธิธรรมวิเทศ (ยรรยง ฐานวโร) น.ธ.เอก, ป.ธ.๔, MA. อายุ 80 ปี พรรษา 60 อดีตเลขานุการเจ้าคณะอำเภอสันป่าตอง, อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ กรุงเทพมหานคร, อดีตประธานสงฆ์วัดธัมมาราม นครชิคาโก, อดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธวราราม นครเดนเวอร์, อดีตเลขาธิการสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาโครงการอบรมผู้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพฯ ประจำปี 2561 <14/09/61>

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง ได้จัดทำโครงการอบรมผู้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 เพื่ออบรมให้ความรู้กับผู้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง

ในการจัดอบรมได้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้ง พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง (ฉบับที่2) พ.ศ.2556 การประเมินความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงต่ออันตรายที่จะเกิดขึ้นจากการประกอบการ เช่น การได้รับเรื่องร้องเรียนจากการประกอบการ เป็นต้น รวมถึงได้มีการแลกเปลี่ยน แสดงความคิดเห็น สะท้อนปัญหาและร่วมกันหาทางแก้ไข เพื่อให้สังคมตำบลมะขามหลวงมีความยั่งยืนและอยู่ดีมีสุข ภายหลังการอบรมได้มีการมอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้าร่วมการอบรมทุกท่านโครงการจัดตั้งจุดรวบรวมขยะอินทรีย์/ขยะเปียก <28/05/61>

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง จัดทำโครงการจัดตั้งจุดรวบรวมขยะอินทรีย์/ขยะเปียก เพื่อสร้างค่านิยมในการคัดแยกขยะในสำนักงานแก่ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างและนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง ซึ่งได้จัดตั้งจุดรวบรวมขยะเปียกที่เหลือจากการรับประทานอาหาร จำนวน 2 จุด ได้แก่ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาลมะขามหลวง
 
     
หน้า   1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  


 
 
Copyright © 2007-2019 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง - http://www.makamloung.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง ต.มะขามหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
เริ่ม 25 เมษายน พ.ศ. 2550