เชิญชวนร่วมงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนอนุบาลมะขามหลวง
โครงสร้างอบต.
› รายนามคณะผู้บริหาร
› รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
› สำนักปลัด
› กองคลัง
› กองช่าง
› กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
อำนาจและหน้าที่ของอบต.
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
หน่วยงานในพื้นที่
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง
สถิติรายได้
ดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์ม,แบบคำร้อง
› เอกสารสำนักปลัด
› เอกสารกองคลัง
› เอกสารกองช่าง
› เอกสารกองการศึกษา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.มะขามหลวง
› แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
› แผนพัฒนาสี่ปี
› ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ
› รายงานทางการเงิน
› แผนการดำเนินงาน
› รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
› รายงานการประชุมสภา
› แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
› ประกาศสอบราคา
› สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
› แผนอัตรากำลัง3ปี
   
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
มะขามหลวง
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
   
 

 

   

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2560 <07/09/60>

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง ได้จัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2560 โดยออกพ่นสารเคมีกำจัดแมลงเพื่อกำจัดยุงตัวแก่ซึ่งเป็นพาหะนำโรคในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง และแจกจ่ายโลชั่นกันยุงแก่ผู้สูงอายุและผู้พิการที่มารับเบี้ยยังชีพ และเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลมะขามหลวงโครงการจัดตั้งจุดรวบรวมขยะอันตรายชุมชน <07/09/60>

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง ได้จัดทำโครงการจัดตั้งจุดรวบรวมขยะอันตรายชุมชน โดยจัดตั้งถังขยะอันตราย (ถังขยะสีแดง) เพื่อรวบรวมขยะอันตรายในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง
โดยให้ปฏิบัติดังนี้ 1. ขยะที่สามารถนำมาทิ้ง ณ จุดรวบรวมขยะอันตรายชุมชน (ถังขยะสีแดง) ได้แก่ - หลอดไฟทุกชนิด - ถ่านไฟฉาย หม้อแบตเตอร์รี่ แบตเตอร์รี่โทรศัพท์มือถือ - กระป๋องสี สารเคมีกำจัดแมลง (**ใส่ถุงพลาสติกก่อนทิ้งลงถัง) เช่น กระป๋องยาฉีดยุง/แมลง เป็นต้น - ภาชนะบรรจุสารเคมีทุกชนิด (**ใส่ถุงพลาสติกก่อนทิ้งลงถัง) เช่น ขวดน้ำยาล้างห้องน้ำ/น้ำยาทำความสะอาด ขวดสารเคมีกำจัดแมลง/ศัตรูพืช กระป๋องสี ทินเนอร์ เป็นต้น หมู่ที่ บ้าน สถานที่ 1 กวน ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนตำบลมะขามหลวง 2 มะขามหลวง ศาลาประชารัฐ (ศาลาหน้าวัดมะขามหลวง) 2 มะขามหลวง องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง 3 สันคะยอม ศาลากลางบ้าน 4 ป่าจู้ ศาลาวัดป่าจู้ 6 ต้นแก้ว ศาลา SML 7 ร่องน้ำ ศาลาน้ำฮ่อง 9 ดงขี้เหล็ก ลานออกกำลังกายผู้สูงอายุโครงการฝึกอบรมทักษะ อาชีพกลุ่มประชาชน และวิสาหกิจชุมชน (กิจกรรมการนวดตัว (ต่อยอด) / นวดฝ่าเท้า) <22/08/60>

การฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพ อย่างต่อเนื่องนั้น นับได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญ ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชน และปัจจุบันประชาชนโดยส่วนใหญ่นั้นให้การดูแลเอาใจใส่ทางด้านสุขภาพมากขึ้น รวมไปถึงหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ต้องการดูแลเอาใจใส่ ส่งเสริม และป้องกันภัยจากโรคภัยต่าง ๆ ดังนั้น การนวดแผนไทยนั้นจึงเป็นศาสตร์อย่างหนึ่งที่สามารถรักษาโรคได้เช่นกัน หลักสูตรการนวดแผนไทยนั้น จึงเป็นหลักสูตรที่เปิดสอนอย่างแพร่หลายในปัจจุบันในชุมชนต่าง ๆ ก็มีการฝึกอบรมอาชีพ พร้อมทั้งมีการจัดตั้งเป็นกลุ่มเพื่อสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นภายในชุมชนและสามารถขยายการสร้างได้ออกไปสู่จากภายนอกเพื่อนำรายได้กลับเข้าสู่ชุมชนได้อีกด้วย
ดังนั้น งานนักพัฒนาชุมชน สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวงได้เคยดำเนินการฝึกอบรมการนวดแผนไทย (กิจกรรมการนวดตัว/นวดฝาเท้า) ไปเมื่อปี งบประมาณ 2559 หลังจากมีการประชาคมชาวบ้าน พบว่ามีประชาชนที่สนใจได้ศึกษาทักษะการนวดที่ถูกต้อง สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ ในการฝึกอบรม ฯ ในครั้งนี้ยังนำภูมิปัญญาไทยมาผสมผสานอีกด้วย เป็นการทำลูกประคบโดยใช้สมุนไพรพื้นบ้านเพื่อใช้ในครัวเรือน โดยฝึกอบรมในขั้นพื้นฐานเพื่อผู้เข้าฝึกอบรมจะสามารถนำความรู้ที่ได้รับนำกลับไปสร้างเสริมอาชีพขึ้น สร้างสายใยภายในครอบครัวด้วยการนวดผ่อนคลายจากการทำงานให้กับสมาชิกในครอบครัว ทั้งนี้จากโครงการ ฯ ดังกล่าว ได้อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (ข้อ 6) และพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 มาตรา 67 (ข้อ 6) และมาตรา 68 (7) และได้ยึดแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มาใช้ให้คนชุมชนได้ปฏิบัติตาม และให้บังเกิดได้ในชีวิตประจำวันของทุก ๆ คนด้วยการรู้จักการใช้ทรัพยากรภายในชุมชนได้อย่างคุ้มค่า รู้จักการรู้รักสามัคคีภายในชุมชนด้วยการรวมกลุ่มเพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ต่อไปโครงการส่งเสริมการเพาะเห็ดฟางในตะกร้า ประจำปี 2559 <22/03/59>

วันศุกร์ ที่ 18 มีนาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง จัดโครงการส่งเสริมการเพาะเห็ดฟางในตะกร้า เพื่อให้เกษตกรและประชาชนสามารถนำทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เพื่อสร้างทักษะทางด้านการเกษตรเพื่อใช้เป็นแนวทางประกอบอาชีพ อีกทั้งยังเป็นการใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ในช่วงฤดูแล้งและเป็นรายได้เสริม ทั้งนี้มีผู้มาเข้าร่วม จำนวน 40 คน จากที่ตั้งไว้จำนวน 35 คนอบต.มะขามหลวงได้จัดกิจกรรมงานวันเด็กประจำปี 2559 <09/01/59>

 
     
หน้า   1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  


 
 
Copyright © 2007-2019 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง - http://www.makamloung.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง ต.มะขามหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
เริ่ม 25 เมษายน พ.ศ. 2550