เชิญชวนร่วมงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนอนุบาลมะขามหลวง
ประวัติ อบต. ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างอบต.
› รายนามคณะผู้บริหาร
› รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
› สำนักปลัด
› กองคลัง
› กองช่าง
› กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
อำนาจและหน้าที่ของอบต.
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
หน่วยงานในพื้นที่
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง
ดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์ม,แบบคำร้อง
› เอกสารสำนักปลัด
› เอกสารกองคลัง
› เอกสารกองช่าง
› เอกสารกองการศึกษา
   
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
มะขามหลวง
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
   
 

 

   

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง เรื่อง ตกลงจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ <15/03/60>

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง มีความประสงค์จะตกลงจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง 286_248_ppp.pdf (1.84 MB.)
ราคากลางโครงการที่1(1) 286_249_1.pdf (1.53 MB.)
ราคากลางโครงการที่1(2) 286_250_2.pdf (2.16 MB.)
ราคากลางโครงการที่2(1) 286_251_1.pdf (1.53 MB.)
ราคากลางโครงการที่2(2) 286_252_2.pdf (1.58 MB.)
ราคากลางโครงการที่3(1) 286_253_1.pdf (1.53 MB.)
ราคากลางโครงการที่3(2) 286_254_2.pdf (1.97 MB.)
ราคากลางโครงการที่3(3) 286_255_3.pdf (1.74 MB.)ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง เรื่อง ตกลงจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ (ไตรมาสที่ 2) <30/01/60>

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะตกลงจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง
จำนวน 4 โครงการประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง 285_231_pakad.pdf (1.87 MB.)
ราคากลาง โครงการที่ 1 (1) 285_232_1.pdf (1.54 MB.)
ราคากลาง โครงการที่ 2 (1) 285_242_1.pdf (854 KB.)
ราคากลาง โครงการที่ 2 (2) 285_243_2.pdf (721 KB.)
ราคากลาง โครงการที่ 3 (1) 285_244_1.pdf (785 KB.)
ราคากลาง โครงการที่ 3 (2) 285_245_2.pdf (1.55 MB.)
ราคากลาง โครงการที่ 4 (1) 285_246_1.pdf (1.43 MB.)
ราคากลาง โครงการที่ 4 (2) 285_247_2.pdf (1.04 MB.)ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง เรื่อง ตกลงจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ <13/12/59>

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะตกลงจ้างเหมา โครงการก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง 284_229_pakad.pdf (1.15 MB.)
ราคากลาง โครงการที่ 1 (1) 284_230_1.pdf (1.53 MB.)
ราคากลาง โครงการที่ 1 (2) 284_233_2.pdf (1.86 MB.)
ราคากลาง โครงการที่ 2 (1) 284_234_1.pdf (1.50 MB.)
ราคากลาง โครงการที่ 2 (2) 284_235_2.pdf (1.82 MB.)
ราคากลาง โครงการที่ 3 (1) 284_236_1.pdf (1.51 MB.)
ราคากลาง โครงการที่ 3 (2) 284_237_2.pdf (2.16 MB.)
ราคากลาง โครงการที่ 4 (1) 284_238_1.pdf (1.50 MB.)
ราคากลาง โครงการที่ 4 (2) 284_239_2.pdf (1.54 MB.)
ราคากลาง โครงการที่ 5 (1) 284_240_1.pdf (827 KB.)
ราคากลาง โครงการที่ 5 (2) 284_241_2.pdf (1.71 MB.)ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ำดับเพลิง (ดีเซล) เคลื่อนที่เร็วขับเคลื่อน 2 ล้อ ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี ปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 1,000 ลิตร จำนวน 1 คัน <10/11/59>

องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวงมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ำดับเพลิง (ดีเซล) เคลื่อนที่เร็วขับเคลื่อน ๒ ล้อ ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ คัน วงเงินงบประมาณ ๑,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (-หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน-) ราคากลาง ๑,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (-หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน-) ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะแนบท้ายประกาศนี้ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง 280_225_Pakad.pdf (1.57 MB.)
ราคากลาง 280_226_PPC.pdf (522 KB.)
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 280_227_07112559.pdf (1.70 MB.)ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง เรื่อง ตกลกจ้างเหมาก่อสร้าง <07/11/59>

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง มีความประสงค์จะตกลงจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำ ช่วงที่ 1 ขนาดศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 121 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. สำเร็จรูป ขนาดกว้าง 0.50 x 0.50 เมตร ลึก 1.00 เมตร จำนวน 10 บ่อ ช่วงที่ 2 ขนาดศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 25 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. สำเร็จรูป ขนาดกว้าง 0.80 x 0.80 เมตร ลึก 1.00 เมตร จำนวน 2 บ่อ ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 148 เมตร พร้อมถมดินลูกรังหลังท่อ ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง สถานที่ก่อสร้าง ณ ลำเหมืองสาธารณประโยชน์เรียบถนนสายบ้านมะขามหลวง-สันจิกุ่ง หมู่ที่ 2 บ้านมะขามหลวง ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ 200,000.00 บาท (-สองแสนบาทถ้วน-) ราคากลาง 200,000.00 บาท (-สองแสนบาทถ้วน-)ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง 279_222_pakad.2.pdf (1.48 MB.)
ราคากลาง 1 279_223_1.pdf (957 KB.)
ราคากลาง 2 279_224_2.pdf (1.06 MB.)
 
     
หน้า   1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  


 
 
Copyright © 2007-2019 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง - http://www.makamloung.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง ต.มะขามหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
เริ่ม 25 เมษายน พ.ศ. 2550