เชิญชวนร่วมงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนอนุบาลมะขามหลวง
ประวัติ อบต. ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างอบต.
อำนาจและหน้าที่ของอบต.
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
› สำนักปลัด
› กองคลัง
› กองช่าง
› กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
หน่วยงานในพื้นที่
   
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
มะขามหลวง
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
   
 

 

   

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง เรื่อง ตกลงจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 บ้านสันคะยอม <16/08/60>

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะตกลงจ้างเหมา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 88.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 440 ตารางเมตร ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง ณ ถนนสายบ้านสันคะยอม - บ้านป่าจู้ หมู่ที่ 3 บ้านสันคะยอม ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ 156,000.00 บาท (-หนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน-) ราคากลาง 134,000.00 บาท (-หนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง 316_319_Pakad 3.pdf (1.04 MB.)
ราคากลาง 1 316_320_1.pdf (1.49 MB.)
ราคากลาง 2 316_321_2.pdf (1.86 MB.)ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา <15/08/60>

ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดับเพลิง รถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ (รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง (ดีเซล) เคลื่อนที่เร็วขับเคลื่อน 2 ล้อ ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1,000 ลิตร จำนวน 1 คัน
(ครั้งที่ 3) ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2560ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง 315_318_15082560.pdf (688 KB.)ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน <07/08/60>

ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดับเพลิง รถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ (รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง (ดีเซล) เคลื่อนที่เร็วขับเคลื่อน ๒ ล้อ ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ คัน (ครั้งที่ ๓) ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง 314_317_1.pdf (671 KB.)สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดับเพลิง รถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ (รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง(ดีเซล) เคลื่อนที่เร็วขับเคลื่อน2 ล้อ ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า2,400 ซีซี) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า1,000 ลิตร (ครั้งที่3) <20/07/60>

องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวงมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดับเพลิง รถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ (รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง(ดีเซล) เคลื่อนที่เร็วขับเคลื่อน 2 ล้อ ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1,000 ลิตร จำนวน 1 คัน วงเงินงบประมาณ 1,300,000.00 บาท (-หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน-) ราคากลาง 1,300,000.00 บาท (-หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน-) ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะแนบท้ายประกาศนี้ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง 313_314_Pakad.pdf (1.57 MB.)
ราคากลาง 313_315_PPCho.pdf (40 KB.)
คุณลักษณะเฉพาะ 313_316_Kuna.pdf (166 KB.)ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง เรื่อง ตกลงจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ (ไตรมาสที่ 4) <06/07/60>

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง มีความประสงค์จะตกลงจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 3 รายการประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง 312_308_Pakad11072560.pdf (1.54 MB.)
ราคากลาง โครงการที่ 1 312_309_1.pdf (1.13 MB.)
ราคากลาง โครงการที่ 2 312_310_2.pdf (1.18 MB.)
ราคากลาง โครงการที่ 3 312_311_3.pdf (1.16 MB.)
 
     
หน้า   1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  


 
 
Copyright © 2007-2018 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง - http://www.makamloung.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง ต.มะขามหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
เริ่ม 25 เมษายน พ.ศ. 2550