เชิญชวนร่วมงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนอนุบาลมะขามหลวง
โครงสร้างอบต.
› รายนามคณะผู้บริหาร
› รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
› สำนักปลัด
› กองคลัง
› กองช่าง
› กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
อำนาจและหน้าที่ของอบต.
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
หน่วยงานในพื้นที่
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง
สถิติรายได้
ดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์ม,แบบคำร้อง
› เอกสารสำนักปลัด
› เอกสารกองคลัง
› เอกสารกองช่าง
› เอกสารกองการศึกษา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.มะขามหลวง
› แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
› แผนพัฒนาสี่ปี
› ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ
› รายงานทางการเงิน
› แผนการดำเนินงาน
› รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
› รายงานการประชุมสภา
› แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
› ประกาศสอบราคา
› สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
› แผนอัตรากำลัง3ปี
   
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
มะขามหลวง
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
   
 

 

   

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ำดับเพลิง (ดีเซล) เคลื่อนที่เร็วขับเคลื่อน 2 ล้อ ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี ปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 1,000 ลิตร จำนวน 1 คัน <10/11/59>

องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวงมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ำดับเพลิง (ดีเซล) เคลื่อนที่เร็วขับเคลื่อน ๒ ล้อ ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ คัน วงเงินงบประมาณ ๑,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (-หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน-) ราคากลาง ๑,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (-หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน-) ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะแนบท้ายประกาศนี้ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง 280_225_Pakad.pdf (1.57 MB.)
ราคากลาง 280_226_PPC.pdf (522 KB.)
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 280_227_07112559.pdf (1.70 MB.)ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง เรื่อง ตกลกจ้างเหมาก่อสร้าง <07/11/59>

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง มีความประสงค์จะตกลงจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำ ช่วงที่ 1 ขนาดศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 121 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. สำเร็จรูป ขนาดกว้าง 0.50 x 0.50 เมตร ลึก 1.00 เมตร จำนวน 10 บ่อ ช่วงที่ 2 ขนาดศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 25 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. สำเร็จรูป ขนาดกว้าง 0.80 x 0.80 เมตร ลึก 1.00 เมตร จำนวน 2 บ่อ ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 148 เมตร พร้อมถมดินลูกรังหลังท่อ ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง สถานที่ก่อสร้าง ณ ลำเหมืองสาธารณประโยชน์เรียบถนนสายบ้านมะขามหลวง-สันจิกุ่ง หมู่ที่ 2 บ้านมะขามหลวง ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ 200,000.00 บาท (-สองแสนบาทถ้วน-) ราคากลาง 200,000.00 บาท (-สองแสนบาทถ้วน-)ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง 279_222_pakad.2.pdf (1.48 MB.)
ราคากลาง 1 279_223_1.pdf (957 KB.)
ราคากลาง 2 279_224_2.pdf (1.06 MB.)ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง เรื่อง ตกลงราคาจ้างเหมาก่อสร้าง <25/10/59>

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะตกลงราคาจ้างเหมา โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน(หลังเก่า) ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 18.00 เมตร ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง งบประมาณ 482,300.00 บาท ราคากลาง 482,700.00 บาทประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง 276_216_2.pdf (1.71 MB.)
ราคากลาง 1 276_217_1.pdf (1.34 MB.)
ราคากลาง 2 276_218_2.pdf (1.54 MB.)
ราคากลาง 3 276_219_3.pdf (848 KB.)ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง เรื่อง ตกลกจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ <20/09/59>

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะตกลงราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง 275_207_02112559.pdf (1.84 MB.)
โครงการที่ 1 (ราคากลาง 1) 275_208_1.pdf (1.38 MB.)
โครงการที่ 1 (ราคากลาง 2) 275_209_2.pdf (1.66 MB.)
โครงการที่ 1 (ราคากลาง 3) 275_210_3.pdf (1.02 MB.)
โครงการที่ 2 (ราคากลาง 1) 275_211_1.pdf (806 KB.)
โครงการที่ 2 (ราคากลาง 2) 275_212_2.pdf (1.64 MB.)
โครงการที่ 3 (ราคากลาง 1) 275_213_1.pdf (1.49 MB.)
โครงการที่ 3 (ราคากลาง 2) 275_214_2.pdf (1.47 MB.)
โครงการที่ 4 (ราคากลาง) 275_215_1.pdf (1.36 MB.)ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง เรื่อง ตกลงจ้างเหมาโครงการขุดลอก ปรับปรุงสระน้ำ ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านดงขี้เหล็ก <21/07/59>

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะตกลงจ้างเหมา โครงการขุดลอก ปรับปรุงสระน้ำประจำหมู่บ้านเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตร ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง สถานที่ บริเวณหนองน้ำสาธารณประโยชน์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านดงขี้เหล็ก ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ 139,000.00 บาท ราคากลาง 139,000.00 บาทประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง 274_204_2.pdf (723 KB.)
ราคากลาง 1 274_205_1.pdf (1.59 MB.)
ราคากลาง 2 274_206_2.pdf (1.06 MB.)
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  


 
 
Copyright © 2007-2019 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง - http://www.makamloung.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง ต.มะขามหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
เริ่ม 25 เมษายน พ.ศ. 2550