เชิญชวนร่วมงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนอนุบาลมะขามหลวง
โครงสร้างอบต.
› รายนามคณะผู้บริหาร
› รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
› สำนักปลัด
› กองคลัง
› กองช่าง
› กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
อำนาจและหน้าที่ของอบต.
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
หน่วยงานในพื้นที่
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง
สถิติรายได้
ดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์ม,แบบคำร้อง
› เอกสารสำนักปลัด
› เอกสารกองคลัง
› เอกสารกองช่าง
› เอกสารกองการศึกษา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.มะขามหลวง
› แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
› แผนพัฒนาสี่ปี
› ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ
› รายงานทางการเงิน
› แผนการดำเนินงาน
› รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
› รายงานการประชุมสภา
› แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
› ประกาศสอบราคา
› สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
› แผนอัตรากำลัง3ปี
   
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
มะขามหลวง
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
   
 

 

   

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านดงขี้เหล็ก-บ้านป่ากล้วย หมู่ที่ 9 ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ <06/08/58>

องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านดงขี้เหล็ก-บ้านป่ากลัวย หมู่ที่ 9 ตำบลมะขามหลวง ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 253 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,265 ตารางเมตร ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง ราคากลาง 696,000.00 บาท (-หกแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน-) เงินงบประมาณ 680,000.00 บาท (-หกแสนแปดหมื่นบาทถ้วน-)ประกาศสอบราคา 247_131_CCF06082558.pdf (1.66 MB.)
ราคากลาง 247_132_SCN_0004.pdf (501 KB.)
ราคากลาง (ต่อ) 247_133_SCN_0005.pdf (599 KB.)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 247_134_CCF26082558.pdf (616 KB.)ประกาศสอบราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ) จำนวน 1 คัน <08/07/58>

องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ) เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 1 คัน วงเงินงบประมาณ 1,000,000.00 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ราคากลาง 1,000,000.00 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสำนักงบประมาณ ฉบับเดือนมีนาคม 2558ประกาศสอบราคา 246_124_2.pdf (773 KB.)
ราคากลาง 246_125_CCF03072558_0000.pdf (521 KB.)
ประกาศสอบราคา (เพิ่มเติมประกาศเชิญชวนฯ) 246_126_CCF15072558.pdf (799 KB.)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 246_130_11.pdf (582 KB.)ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ ณ ลานเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน(ร่องน้ำใน) หมู่ที่ 7 บ้านร่องน้ำ ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ (ครั้งที่2) <01/07/58>

องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 9.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 72 ตารางเมตร ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง ณ ลานเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน (ร่องน้ำใน) หมู่ที่ 7 บ้านร่องน้ำ ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
ราคากลางของงานก่อสร้าง 222,600.00 บาท (สองแสนสองหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน) เงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น 180,000.00 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)ประกาศสอบราคา 245_122_1.pdf (745 KB.)
ราคากลาง 245_123_2.pdf (2.92 MB.)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 245_129_77.pdf (627 KB.)ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านต้นแก้ว <26/05/58>

องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ ซอย๓/๓ และซอยบ้านนายอุทัย แก้วเบี้ยว ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๓๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)ประกาศสอบราคา 241_107_66.pdf (284 KB.)
ราคากลาง 241_108_6.compressed.pdf (324 KB.)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 241_121_6.pdf (571 KB.)ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๑๐ (ต่อของเดิม) หมูู่่ที่ ๓ บ้านสันคะยอม <26/05/58>

องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๑๐ (ต่อของเดิม) หมู่ที่ ๓ บ้านสันคะยอม ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ราคางบประมาณ จำนวนเงิน ๑๕๘,๗๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)ประกาศสอบราคา 238_109_33.pdf (256 KB.)
ราคากลาง 238_110_3.compressed.pdf (234 KB.)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 238_120_3.pdf (574 KB.)
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 16 17 18  


 
 
Copyright © 2007-2019 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง - http://www.makamloung.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง ต.มะขามหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
เริ่ม 25 เมษายน พ.ศ. 2550