เชิญชวนร่วมงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนอนุบาลมะขามหลวง
ประวัติ อบต. ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างอบต.
อำนาจและหน้าที่ของอบต.
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
› สำนักปลัด
› กองคลัง
› กองช่าง
› กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
หน่วยงานในพื้นที่
   
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
มะขามหลวง
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
   
 

 

   

ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านต้นแก้ว <26/05/58>

องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ ซอย๓/๓ และซอยบ้านนายอุทัย แก้วเบี้ยว ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๓๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)ประกาศสอบราคา 241_107_66.pdf (284 KB.)
ราคากลาง 241_108_6.compressed.pdf (324 KB.)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 241_121_6.pdf (571 KB.)ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๑๐ (ต่อของเดิม) หมูู่่ที่ ๓ บ้านสันคะยอม <26/05/58>

องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๑๐ (ต่อของเดิม) หมู่ที่ ๓ บ้านสันคะยอม ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ราคางบประมาณ จำนวนเงิน ๑๕๘,๗๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)ประกาศสอบราคา 238_109_33.pdf (256 KB.)
ราคากลาง 238_110_3.compressed.pdf (234 KB.)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 238_120_3.pdf (574 KB.)ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเหมืองดง หมู่ที่ ๗ บ้านร่องน้ำ <26/05/58>

องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเหมืองดง หมู่ที่ ๗ บ้านร่องน้ำ
ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒๒,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน) เงินงบประมาณ จำนวนเงิน ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)ประกาศสอบราคา 239_111_77.pdf (245 KB.)
ราคากลาง 239_112_7.compressed.pdf (236 KB.)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 239_119_7.pdf (561 KB.)ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านมะขามหลวง <26/05/58>

องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ (ซอย๔, ซอย๕, ซอย ๑๔ ,ซอย๑๗ และซอย๑๘ บ้านมะขามหลวง ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๖๘,๗๐๐.๐๐ บาท (สองแสนหกหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ราคางบประมาณ จำนวนเงิน ๒๖๗,๕๐๐.๐๐ บาท (สองแสนหกหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)ประกาศสอบราคา 240_113_22.pdf (362 KB.)
ราคากลาง 240_114_2.compressed.pdf (557 KB.)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 240_118_2.pdf (545 KB.)สอบราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ <27/03/58>

อบต.มะขามหลวง จะสอบราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ ดังนี้

1. สอบราคาจ้างก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ ณ ลานเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน (ร่องน้ำใน)
2. สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่อขยายทางขึ้นคลองชลประทาน ณ ทางขึ้นคลองชลประทานของ อบต.มะขามหลวง หมู่ที่ 4 บ้านป่าจู้
3. สอบราคาจ้างก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 3 บ้านสันคะยอม
4. สอบราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตพร้อมบ่อพัก บ้านดงขี้เหล็ก หมู่ที่ 9237_87_1.pdf (240 KB.)
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 16 17  


 
 
Copyright © 2007-2018 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง - http://www.makamloung.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง ต.มะขามหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
เริ่ม 25 เมษายน พ.ศ. 2550