อบต.มะขามหลวง ได้จัดงานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในวันที่ 10 เมษายน 2557 ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
ประวัติ อบต. ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างอบต.
อำนาจและหน้าที่ของอบต.
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
› สำนักปลัด
› กองคลัง
› กองช่าง
› กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
หน่วยงานในพื้นที่
   
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
มะขามหลวง
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
   
 

 

   

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.มะขามหลวง <14/10/57>

องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก231_78_4.pdf (169 KB.)ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนป่าช้าสันคะยอม <24/09/57>

องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง มีประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนป่าช้าสันคะยอม หมู่ที่ 3 บ้านสันคะยอม ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

Image by Salvatore Vuono / FreeDigitalPhotos.net230_75_1.pdf (255 KB.)ประกาศสอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้ง <22/08/57>

องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้ง

Image by khunaspix / FreeDigitalPhotos.net224_71_cctv.pdf (454 KB.)สอบราคาจ้างก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเหมืองดง (ต่อของเดิม) หมู่ที่ ๗ บ้านร่องน้ำ ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง <25/03/57>

องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวงมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเหมืองดง (ต่อของเดิม) หมู่ที่ ๗ บ้านร่องน้ำ ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๒๖,๖๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน) ราคางบประมาณจำนวนเงิน ๒๑๔,๐๐๐.- บาท217_67_3.pdf (205 KB.)สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย ๑/๒ บ้านลุงแดง หมู่ที่ ๒ บ้านมะขามหลวง และซอย ๕ หมู่ที่ ๖ บ้านต้นแก้ว <25/03/57>

องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวงมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต ซอย ๑/๒ บ้านลุงแดง หมู่ที่ ๒ บ้านมะขามหลวง และซอย ๕ หมู่ที่ ๖ บ้านต้นแก้ว ตามแบบแปลนของ
องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๑๕๖,๘๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน)เงินงบประมาณจำนวน ๑๕๑,๖๐๐.๐๐
บาท219_68_5.pdf (206 KB.)
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 16  


 
 
Copyright © 2007-2017 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง - http://www.makamloung.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง ต.มะขามหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
เริ่ม 25 เมษายน พ.ศ. 2550