เชิญชวนร่วมงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนอนุบาลมะขามหลวง
ประวัติ อบต. ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างอบต.
อำนาจและหน้าที่ของอบต.
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
› สำนักปลัด
› กองคลัง
› กองช่าง
› กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
หน่วยงานในพื้นที่
   
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
มะขามหลวง
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
   
 

 
นายณรงค์ สุดาเดช
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นายภัณกร ชัยวงษ์
หัวหน้าสำนักปลัด
นายศุภกฤฒ ศิรพฤฒิชัย
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวยุพเรศ สำเภา
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นายอัจฉริยะ ชาญพิพัฒน์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นายสมเจตต์ อุดเถิน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางณัฏฐ์หทัย อินต๊ะใจ
นักพัฒนาชุมชน
(ลูกจ้างประจำ)
นางสุพรรษา ชาญพิพัฒน์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นายสุเพียร ปัญญาแก้ว
คนสวน
-ว่าง-
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางศิริพรรณ ศิริกันทา
คนงานทั่วไป
นายธวัช แสนบุญ
พนักงานขับรถยนต์
นายอนุวัต จันทร์ต๊ะก๋อง
พนักงานขับรถยนต์
นายอภิชาติ เป็งแดง
พนักงานดับเพลิง
-ว่าง- 02
พนักงานดับเพลิง

  
 
Copyright © 2007-2019 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง - http://www.makamloung.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง ต.มะขามหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
เริ่ม 25 เมษายน พ.ศ. 2550