ข้อมูล อบต.
นายมรกต ปิงคำ - นายกองค์การบริหารส่วนตําบลมะขามหลวง

นายมรกต ปิงคำ

นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
มะขามหลวง

สายตรงนายก

ข้อมูลพื้นฐาน

เลือกหัวข้อเรื่อง

o1 โครงสร้าง

หัวหน้าส่วนราชการ

- กดคลิก http://www.makamloung.go.th/str1.php?id=20

สำนักปลัด

- กดคลิก http://www.makamloung.go.th/about_person2.php?id=9

กองคลัง

- กดคลิก http://www.makamloung.go.th/about_person2.php?id=10

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

- กดคลิก http://www.makamloung.go.th/about_person2.php?id=13

กองช่าง

- กดคลิก http://www.makamloung.go.th/about_person2.php?id=11

แชร์ให้เพื่อน: