เชิญชวนร่วมงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนอนุบาลมะขามหลวง
โครงสร้างอบต.
› รายนามคณะผู้บริหาร
› รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
› สำนักปลัด
› กองคลัง
› กองช่าง
› กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
อำนาจและหน้าที่ของอบต.
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
หน่วยงานในพื้นที่
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง
สถิติรายได้
ดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์ม,แบบคำร้อง
› เอกสารสำนักปลัด
› เอกสารกองคลัง
› เอกสารกองช่าง
› เอกสารกองการศึกษา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.มะขามหลวง
› แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
› แผนพัฒนาสี่ปี
› ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ
› รายงานทางการเงิน
› แผนการดำเนินงาน
› รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
› รายงานการประชุมสภา
› แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
› ประกาศสอบราคา
› สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
› แผนอัตรากำลัง3ปี
   
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
มะขามหลวง
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
   
 

 

 
 แผนที่ภูมิปัญญาท้องถิ่น / ปราชญ์ชาวบ้าน <10/06/62>

ฐานข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ในเขตพื้นที่องค์การบริหารองค์บริหารส่วนตำบลมะขามหลวง จังหวัดเชียงใหม่

ที่      ชื่อ - สกุล                   ภูมิปัญญา(ด้าน)                   ที่อยู่/ที่ตั้ง

1   นางสุทิน  สมวงค์             หัตถกรรม(จักสาน)            ม.1 มะขามหลวง

2  นางเรืองจิรา  เปาป้อ แพทย์แผนไทย (นวดแผนไทย)      ม.1 มะขามหลวง

3   นายบุญส่ง  เมามูล     ศิลปกรรม การปั้น           ม.1 มะขามหลวง

4   นายมานิตย์  แปงกันทา  ศิลปกรรม วาดภาพ          ม.1 มะขามหลวง

5  นางมาลี  แสนใจหล้า  โภชนาการ อาหารพื้นเมือง/ท้องถิ่น  ม.2 มะขามหลวง

6  นางเข็มทอง  มาลีเดช   หัตถกรรม ผ้าทอพื้นเมือง       ม.2 มะขามหลวง

7  นางพัชรา  เรืองสวัสดิ์   โภชนาการอาหารพื้นเมือง/ท้องถิ่น  ม.2 มะขามหลวง

8  นางวันดี  ชุ่มเปิ้บ       แพทย์แผนไทย (นวดแผนไทย)     ม.2 มะขามหลวง

9  นางเขียว ศรีนวล      ด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี      ม.3 สันคะยอม

10  นายเจริญ  เป็งแดง    ศิลปวัฒนธรรม(งานจักสาน/ตุงล้านนา)   ม.4 ป่าจู้

11  นางแก้ว  อินทะจักร์     โภชนาการอาหารพื้นเมือง/ท้องถิ่น    ม.4 ป่าจู้

12  นางเขียว  ตุ่นโนจา        โภชนาการอาหารพื้นเมือง/ท้องถิ่น  ม.4 ป่าจู้

13  นายกฤต  วงค์อุทัย         ปรัชญา ศาสนา และประเพณี        ม.4 ป่าจู้

14  นายทองคำ  ตาไฝ        ปรัชญา ศาสนา และประเพณี         ม.4 ป่าจู้

15  นายอิ่นแก้ว  กันทาแดง         หัตถกรรม(จักสาน)          ม.4 ป่าจู้

16  นายจรัญ  สมบูรณ์              เกษตรกรรม                 ม.4 ป่าจู้

17  นายวัชรพงษ์ สมบูรณ์         ศิลปกรรม    ม.4 ป่าจู้

18  นายทองอินทร์ ชัยรังษี        ภาษาและวรรณกรรม       ม.4 ป่าจู้

19  นายอินทร  ตันผัด              ปรัชญา ศาสนา และประเพณี    ม.6 ต้นแก้ว

 

20  นางสายพิณ  ศรีวิชัย           ศิลปกรรม(ตุ๊กตาไทย)     ม.9 ดงขี้เหล็ก


ข้อมูลโดย : กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 
องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง                         

โทรศัพท์ 053 825 006 ต่อ 17                                                 
 
Copyright © 2007-2019 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง - http://www.makamloung.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง ต.มะขามหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
เริ่ม 25 เมษายน พ.ศ. 2550