เชิญชวนร่วมงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนอนุบาลมะขามหลวง
ประวัติ อบต. ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างอบต.
› รายนามคณะผู้บริหาร
› รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
› สำนักปลัด
› กองคลัง
› กองช่าง
› กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
อำนาจและหน้าที่ของอบต.
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
หน่วยงานในพื้นที่
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง
ดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์ม,แบบคำร้อง
› เอกสารสำนักปลัด
› เอกสารกองคลัง
› เอกสารกองช่าง
› เอกสารกองการศึกษา
   
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
มะขามหลวง
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
   
 

 

   

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.และบ่อพัก คสล.พร้อมถมดินลูกรังหลังท่อ ณ ลำเหมืองสาธารณประโยชน์หลังวัดมะขามหลวง หมู่ที่ 2 บ้านมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ <15/01/59>

องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร (มอก.ชั้น๓) จำนวน 159 ท่อน และบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1.20 x 1.20 เมตร ลึก 1.20 เมตร จำนวน 11 บ่อ พร้อมถมดินลูกรังหลังท่อ ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 170 เมตร ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง สถานที่ก่อสร้าง ณ ลำเหมืองสาธารณประโยชน์หลังวัดมะขามหลวง หมู่ที่ 2 บ้านมะขามหลวง ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 701,900.00 บาท (-เจ็ดแสนหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน-) เงินงบประมาณ 700,000.00 บาท (-เจ็ดแสนบาทถ้วน-)ประกาศสอบราคา 262_165_pakad 2.pdf (1.91 MB.)
ราคากลาง 262_166_raka 2.pdf (1.66 MB.)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 262_168_203022559.pdf (369 KB.)ประกาศสอบราคาจ้างเหมาขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อใช้ในระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านกวน ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ (ครั้งที่ 4) <13/01/59>

องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อใช้ในระบบประปาหมู่บ้าน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว กรุท่อ PVC ชั้นคุณภาพ13.5 ความลึกตั้งแต่ 200-250 เมตร ตามแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านกวน ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ (ครั้งที่ ๔) ราคากลาง 522,900.00 บาท (-ห้าแสนสองหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน-) ตามรายละเอียดคุณลักษณะแนบท้ายเอกสารสอบราคา
(ภาคผนวก ก , ภาคผนวก ข)ประกาศสอบราคา 260_163_pakad 4.pdf (1.67 MB.)
ราคากลาง 260_164_raka 4.pdf (1.52 MB.)
ยกเลิกประกาศสอบราคา 260_167_103022559.pdf (166 KB.)ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง เรื่อง ตกลงจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ <22/12/58>

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะตกลงจ้างเหมา โครงการก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬาประจำตำบลมะขามหลวง ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง สถานที่ก่อสร้าง ณ สนามกีฬาประจำตำบลมะขามหลวง หมู่ที่ 2 ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ประกาศ 258_161_Pakad.pdf (720 KB.)
ราคากลาง 258_162_1101122558.pdf (2.03 MB.)ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง เรื่อง ตกลงจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ <01/12/58>

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะตกลงจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง
จำนวน 2 โครงการประกาศ 257_157_A203.pdf (451 KB.)
ราคากลาง โครงการที่ 1 257_158_1101122558.pdf (467 KB.)
ราคากลางโครงการที่ 2 257_159_1101122558.pdf (2.03 MB.)ประกาศสอบราคาจ้างเหมาขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อใช้ในระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านกวน ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ (ครั้งที่ 3) <18/11/58>

องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อใช้ในระบบประปาหมู่บ้าน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว กรุท่อ PVC ชั้นคุณภาพ 13.5 ความลึกตั้งแต่ 200 - 250 เมตร ตามแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านกวน ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ (ครั้งที่ 3) ราคากลาง 522,900.00 บาท (-ห้าแสนสองหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน-)ประกาศสอบราคา 256_153_1118112558.pdf (1.64 MB.)
ราคากลาง 1 256_154_1012112558.pdf (1.55 MB.)
ราคากลาง 2 256_155_1012112558_0001.pdf (1.95 MB.)
ราคากลาง 3 256_156_1012112558_0002.pdf (751 KB.)
ยกเลิกประกาศสอบราคา 256_160_1A 3.pdf (257 KB.)
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 14 15 16 17  


 
 
Copyright © 2007-2019 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง - http://www.makamloung.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง ต.มะขามหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
เริ่ม 25 เมษายน พ.ศ. 2550