เชิญชวนร่วมงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนอนุบาลมะขามหลวง
โครงสร้างอบต.
› รายนามคณะผู้บริหาร
› รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
› สำนักปลัด
› กองคลัง
› กองช่าง
› กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
อำนาจและหน้าที่ของอบต.
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
หน่วยงานในพื้นที่
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง
สถิติรายได้
ดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์ม,แบบคำร้อง
› เอกสารสำนักปลัด
› เอกสารกองคลัง
› เอกสารกองช่าง
› เอกสารกองการศึกษา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.มะขามหลวง
› แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
› แผนพัฒนาสี่ปี
› ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ
› รายงานทางการเงิน
› แผนการดำเนินงาน
› รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
› รายงานการประชุมสภา
› แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
› ประกาศสอบราคา
› สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
› แผนอัตรากำลัง3ปี
   
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
มะขามหลวง
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
   
 

 

   

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง เรื่อง ตกลงจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ <11/02/59>

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะตกลงจ้างเหมา โครงการก่อสร้าง ป้ายชื่อหมู่บ้าน ภายในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง ป้ายคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดป้าย 1.20 x 1.20 เมตร สูง 1.80 เมตร จำนวน 10 ชุด ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1,หมู่ที่ 2,หมู่ที่ 3,หมู่ที่ 4,หมู่ที่ 6,หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 9 ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ประกาศ 265_175_pakad.pdf (733 KB.)
ราคากลาง 265_176_kang.pdf (1.58 MB.)ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง เรื่อง ตกลงจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ <03/02/59>

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะตกลงจ้างเหมา โครงการก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการประกาศ 264_169_pakad 5.pdf (1.08 MB.)
ราคากลาง โครงการที่ 1 264_170_03022559.pdf (1.22 MB.)
ราคากลาง โครงการที่ 2 264_171_klang.pdf (1.22 MB.)
ราคากลาง โครงการที่ 3 264_172_klang.pdf (1.61 MB.)
ราคากลาง โครงการที่ 4 264_173_103022559.pdf (1.24 MB.)
ราคากลาง โครงการที่ 2 264_174_klang.pdf (1.20 MB.)ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.และบ่อพัก คสล.พร้อมถมดินลูกรังหลังท่อ ณ ลำเหมืองสาธารณประโยชน์หลังวัดมะขามหลวง หมู่ที่ 2 บ้านมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ <15/01/59>

องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร (มอก.ชั้น๓) จำนวน 159 ท่อน และบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1.20 x 1.20 เมตร ลึก 1.20 เมตร จำนวน 11 บ่อ พร้อมถมดินลูกรังหลังท่อ ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 170 เมตร ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง สถานที่ก่อสร้าง ณ ลำเหมืองสาธารณประโยชน์หลังวัดมะขามหลวง หมู่ที่ 2 บ้านมะขามหลวง ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 701,900.00 บาท (-เจ็ดแสนหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน-) เงินงบประมาณ 700,000.00 บาท (-เจ็ดแสนบาทถ้วน-)ประกาศสอบราคา 262_165_pakad 2.pdf (1.91 MB.)
ราคากลาง 262_166_raka 2.pdf (1.66 MB.)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 262_168_203022559.pdf (369 KB.)ประกาศสอบราคาจ้างเหมาขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อใช้ในระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านกวน ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ (ครั้งที่ 4) <13/01/59>

องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อใช้ในระบบประปาหมู่บ้าน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว กรุท่อ PVC ชั้นคุณภาพ13.5 ความลึกตั้งแต่ 200-250 เมตร ตามแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านกวน ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ (ครั้งที่ ๔) ราคากลาง 522,900.00 บาท (-ห้าแสนสองหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน-) ตามรายละเอียดคุณลักษณะแนบท้ายเอกสารสอบราคา
(ภาคผนวก ก , ภาคผนวก ข)ประกาศสอบราคา 260_163_pakad 4.pdf (1.67 MB.)
ราคากลาง 260_164_raka 4.pdf (1.52 MB.)
ยกเลิกประกาศสอบราคา 260_167_103022559.pdf (166 KB.)ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง เรื่อง ตกลงจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ <22/12/58>

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะตกลงจ้างเหมา โครงการก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬาประจำตำบลมะขามหลวง ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง สถานที่ก่อสร้าง ณ สนามกีฬาประจำตำบลมะขามหลวง หมู่ที่ 2 ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ประกาศ 258_161_Pakad.pdf (720 KB.)
ราคากลาง 258_162_1101122558.pdf (2.03 MB.)
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  


 
 
Copyright © 2007-2019 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง - http://www.makamloung.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง ต.มะขามหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
เริ่ม 25 เมษายน พ.ศ. 2550