อบต.มะขามหลวง ได้จัดงานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในวันที่ 10 เมษายน 2557 ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
ประวัติ อบต. ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างอบต.
อำนาจและหน้าที่ของอบต.
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
› สำนักปลัด
› กองคลัง
› กองช่าง
› กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
หน่วยงานในพื้นที่
   
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
มะขามหลวง
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
   
 

 

   

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อใช้ในระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านกวน ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ (ครั้งที่ 3) <18/11/58>

องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อใช้ในระบบประปาหมู่บ้าน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว กรุท่อ PVC ชั้นคุณภาพ 13.5 ความลึกตั้งแต่ 200 - 250 เมตร ตามแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านกวน ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ (ครั้งที่ 3) ราคากลาง 522,900.00 บาท (-ห้าแสนสองหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน-)ประกาศสอบราคา 256_153_1118112558.pdf (1.64 MB.)
ราคากลาง 1 256_154_1012112558.pdf (1.55 MB.)
ราคากลาง 2 256_155_1012112558_0001.pdf (1.95 MB.)
ราคากลาง 3 256_156_1012112558_0002.pdf (751 KB.)
ยกเลิกประกาศสอบราคา 256_160_1A 3.pdf (257 KB.)ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง เรื่อง ตกลงจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ <26/10/58>

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะตกลงจ้างเหมา โครงการก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการประกาศ 253_152_A123.pdf (925 KB.)ประกาศสอบราคาจ้างเหมาขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อใช้ในระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านกวน ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ (ครั้งที่ 2) <07/10/58>

องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อใช้ในระบบประปาหมู่บ้าน ขนาดเส้นผ่ศูนย์กลาง 6 นิ้ว กรุท่อPVC ชั้นคุณภาพ 13.5 ความลึกตั้งแต่ 200-250 เมตร ตามแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านกวน ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ (ครั้งที่ 2) ราคากลาง 528,200.00 บาท (-ห้าแสนสองหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน-) เงินงบประมาณ 528,200.00 บาท (-ห้าแสนสองหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน-)ประกาศสอบราคา 249_142_SCN_0010.pdf (535 KB.)
ราคากลาง 1 249_143_SCN_0007.pdf (525 KB.)
ราคากลาง 2 249_144_SCN_0008.pdf (692 KB.)
ราคากลาง 3 249_145_SCN_009.pdf (260 KB.)
ยกเลิกประกาศสอบราคา 249_150_CCF22102558.pdf (558 KB.)ประกาศสอบราคาจ้างเหมาขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อใช้ในระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านกวน ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ <09/09/58>

องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อใช้ในระบบประปาหมู่บ้าน ขนาดเส้นผ่ศูนย์กลาง 6 นิ้ว กรุท่อPVC ชั้นคุณภาพ 13.5 ความลึกตั้งแต่ 200-250 เมตร ตามแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านกวน ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ราคากลาง 528,200.00 บาท (-ห้าแสนสองหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน-) เงินงบประมาณ 528,200.00 บาท (-ห้าแสนสองหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน-)ประกาศสอบราคา 248_135_0004.pdf (1.66 MB.)
ราคากลาง(1) 248_136_SCN_0007.pdf (525 KB.)
ราคากลาง(2) 248_137_SCN_0008.pdf (692 KB.)
ราคากลาง(3) 248_138_SCN_009.pdf (260 KB.)
ยกเลิกประกาศสอบราคา 248_140_12.pdf (262 KB.)ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านดงขี้เหล็ก-บ้านป่ากล้วย หมู่ที่ 9 ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ <06/08/58>

องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านดงขี้เหล็ก-บ้านป่ากลัวย หมู่ที่ 9 ตำบลมะขามหลวง ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 253 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,265 ตารางเมตร ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง ราคากลาง 696,000.00 บาท (-หกแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน-) เงินงบประมาณ 680,000.00 บาท (-หกแสนแปดหมื่นบาทถ้วน-)ประกาศสอบราคา 247_131_CCF06082558.pdf (1.66 MB.)
ราคากลาง 247_132_SCN_0004.pdf (501 KB.)
ราคากลาง (ต่อ) 247_133_SCN_0005.pdf (599 KB.)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 247_134_CCF26082558.pdf (616 KB.)
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16  


 
 
Copyright © 2007-2017 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง - http://www.makamloung.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง ต.มะขามหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
เริ่ม 25 เมษายน พ.ศ. 2550