เชิญชวนร่วมงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนอนุบาลมะขามหลวง
โครงสร้างอบต.
› รายนามคณะผู้บริหาร
› รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
› สำนักปลัด
› กองคลัง
› กองช่าง
› กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
อำนาจและหน้าที่ของอบต.
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
หน่วยงานในพื้นที่
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง
สถิติรายได้
ดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์ม,แบบคำร้อง
› เอกสารสำนักปลัด
› เอกสารกองคลัง
› เอกสารกองช่าง
› เอกสารกองการศึกษา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.มะขามหลวง
› แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
› แผนพัฒนาสี่ปี
› ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ
› รายงานทางการเงิน
› แผนการดำเนินงาน
› รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
› รายงานการประชุมสภา
› แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
› ประกาศสอบราคา
› สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
› แผนอัตรากำลัง3ปี
   
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
มะขามหลวง
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
   
 

 

   

สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย ๑/๒ บ้านลุงแดง หมู่ที่ ๒ บ้านมะขามหลวง และซอย ๕ หมู่ที่ ๖ บ้านต้นแก้ว <25/03/57>

องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวงมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต ซอย ๑/๒ บ้านลุงแดง หมู่ที่ ๒ บ้านมะขามหลวง และซอย ๕ หมู่ที่ ๖ บ้านต้นแก้ว ตามแบบแปลนของ
องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๑๕๖,๘๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน)เงินงบประมาณจำนวน ๑๕๑,๖๐๐.๐๐
บาท219_68_5.pdf (206 KB.)สอบราคาจ้างก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และถมหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย ซอย ๗ เชื่อม ซอย ๘ บ้านพ่อตา หลวงยศ หมู่ที่ ๓ บ้านสันคะยอม <25/03/57>

องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวงมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำพร้อม
บ่อพัก และถมหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย ซอย ๗ เชื่อม ซอย ๘ บ้านพ่อตา หลวงยศ หมู่ที่ ๓ บ้านสันคะยอม ตาม
แบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๗๘,๗๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ราคางบประมาณ ๗๖,๒๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นหกพัน
สองร้อยบาทถ้วน)218_69_4.pdf (206 KB.)สอบราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงผิวจราจรเดิมด้วยหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ ๑ บ้านกวน หมู่ที่ ๒ บ้านมะขามหลวง และหมู่ที่ ๔ บ้านป่าจู้ ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง <20/03/57>

องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวงมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงผิวจราจรเดิมด้วยหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ ๑ บ้านกวน หมู่ที่ ๒ บ้านมะขามหลวง และหมู่ที่ ๔ บ้านป่าจู้ ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง

Image by njaj / FreeDigitalPhotos.net213_65_2.pdf (190 KB.)สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุและติดตั้งระบบเสียงตามสาย <20/03/57>

องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวงมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุและติดตั้งระบบเสียงตามสาย

Image by renjith krishnan / FreeDigitalPhotos.net212_64_1.pdf (201 KB.)สอบราคาจ้างเหมาพาหนะพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงรับ-ส่งนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียนอนุบาลมะขามหลวง <17/01/57>

องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวงมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างเหมาพาหนะพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงรับ-ส่งนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียนอนุบาลมะขามหลวง (สายเหนือ) และ (สายใต้)

Image: digitalart / FreeDigitalPhotos.net211_63_123.pdf (151 KB.)
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 18  


 
 
Copyright © 2007-2019 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง - http://www.makamloung.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง ต.มะขามหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
เริ่ม 25 เมษายน พ.ศ. 2550