อบต.มะขามหลวง ได้จัดงานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในวันที่ 10 เมษายน 2557 ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
ประวัติ อบต. ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างอบต.
อำนาจและหน้าที่ของอบต.
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
› สำนักปลัด
› กองคลัง
› กองช่าง
› กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
หน่วยงานในพื้นที่
   
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
มะขามหลวง
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
   
 

 

   

สอบราคาจ้างก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และถมหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย ซอย ๗ เชื่อม ซอย ๘ บ้านพ่อตา หลวงยศ หมู่ที่ ๓ บ้านสันคะยอม <25/03/57>

องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวงมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำพร้อม
บ่อพัก และถมหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย ซอย ๗ เชื่อม ซอย ๘ บ้านพ่อตา หลวงยศ หมู่ที่ ๓ บ้านสันคะยอม ตาม
แบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๗๘,๗๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ราคางบประมาณ ๗๖,๒๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นหกพัน
สองร้อยบาทถ้วน)218_69_4.pdf (206 KB.)สอบราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงผิวจราจรเดิมด้วยหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ ๑ บ้านกวน หมู่ที่ ๒ บ้านมะขามหลวง และหมู่ที่ ๔ บ้านป่าจู้ ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง <20/03/57>

องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวงมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงผิวจราจรเดิมด้วยหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ ๑ บ้านกวน หมู่ที่ ๒ บ้านมะขามหลวง และหมู่ที่ ๔ บ้านป่าจู้ ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง

Image by njaj / FreeDigitalPhotos.net213_65_2.pdf (190 KB.)สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุและติดตั้งระบบเสียงตามสาย <20/03/57>

องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวงมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุและติดตั้งระบบเสียงตามสาย

Image by renjith krishnan / FreeDigitalPhotos.net212_64_1.pdf (201 KB.)สอบราคาจ้างเหมาพาหนะพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงรับ-ส่งนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียนอนุบาลมะขามหลวง <17/01/57>

องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวงมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างเหมาพาหนะพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงรับ-ส่งนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียนอนุบาลมะขามหลวง (สายเหนือ) และ (สายใต้)

Image: digitalart / FreeDigitalPhotos.net211_63_123.pdf (151 KB.)ประกาศสอบราคาจ้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 4 บ้านป่าจู้ (ครั้งที่ 3) <28/08/55>
186_50_ประกาศสอบราคา ครั้งที่ 3.1.pdf (95 KB.)
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12 13 14 15 16  


 
 
Copyright © 2007-2017 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง - http://www.makamloung.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง ต.มะขามหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
เริ่ม 25 เมษายน พ.ศ. 2550