อบต.มะขามหลวง ได้จัดงานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในวันที่ 10 เมษายน 2557 ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
ประวัติ อบต. ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างอบต.
อำนาจและหน้าที่ของอบต.
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
› สำนักปลัด
› กองคลัง
› กองช่าง
› กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
หน่วยงานในพื้นที่
   
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
มะขามหลวง
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
   
 

 

   

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2560 <07/09/60>

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง ได้จัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2560 โดยออกพ่นสารเคมีกำจัดแมลงเพื่อกำจัดยุงตัวแก่ซึ่งเป็นพาหะนำโรคในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง และแจกจ่ายโลชั่นกันยุงแก่ผู้สูงอายุและผู้พิการที่มารับเบี้ยยังชีพ และเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลมะขามหลวงโครงการจัดตั้งจุดรวบรวมขยะอันตรายชุมชน <07/09/60>

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง ได้จัดทำโครงการจัดตั้งจุดรวบรวมขยะอันตรายชุมชน โดยจัดตั้งถังขยะอันตราย (ถังขยะสีแดง) เพื่อรวบรวมขยะอันตรายในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง
โดยให้ปฏิบัติดังนี้ 1. ขยะที่สามารถนำมาทิ้ง ณ จุดรวบรวมขยะอันตรายชุมชน (ถังขยะสีแดง) ได้แก่ - หลอดไฟทุกชนิด - ถ่านไฟฉาย หม้อแบตเตอร์รี่ แบตเตอร์รี่โทรศัพท์มือถือ - กระป๋องสี สารเคมีกำจัดแมลง (**ใส่ถุงพลาสติกก่อนทิ้งลงถัง) เช่น กระป๋องยาฉีดยุง/แมลง เป็นต้น - ภาชนะบรรจุสารเคมีทุกชนิด (**ใส่ถุงพลาสติกก่อนทิ้งลงถัง) เช่น ขวดน้ำยาล้างห้องน้ำ/น้ำยาทำความสะอาด ขวดสารเคมีกำจัดแมลง/ศัตรูพืช กระป๋องสี ทินเนอร์ เป็นต้น หมู่ที่ บ้าน สถานที่ 1 กวน ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนตำบลมะขามหลวง 2 มะขามหลวง ศาลาประชารัฐ (ศาลาหน้าวัดมะขามหลวง) 2 มะขามหลวง องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง 3 สันคะยอม ศาลากลางบ้าน 4 ป่าจู้ ศาลาวัดป่าจู้ 6 ต้นแก้ว ศาลา SML 7 ร่องน้ำ ศาลาน้ำฮ่อง 9 ดงขี้เหล็ก ลานออกกำลังกายผู้สูงอายุโครงการส่งเสริมการเพาะเห็ดฟางในตะกร้า ประจำปี 2559 <22/03/59>

วันศุกร์ ที่ 18 มีนาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง จัดโครงการส่งเสริมการเพาะเห็ดฟางในตะกร้า เพื่อให้เกษตกรและประชาชนสามารถนำทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เพื่อสร้างทักษะทางด้านการเกษตรเพื่อใช้เป็นแนวทางประกอบอาชีพ อีกทั้งยังเป็นการใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ในช่วงฤดูแล้งและเป็นรายได้เสริม ทั้งนี้มีผู้มาเข้าร่วม จำนวน 40 คน จากที่ตั้งไว้จำนวน 35 คนอบต.มะขามหลวงได้จัดกิจกรรมงานวันเด็กประจำปี 2559 <09/01/59>
ประมวลภาพกิจกรรมโครงการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความเข้าใจในการชำระภาษี <21/12/58>

องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง ได้จัดทำโครงการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความเข้าใจในการชำระภาษี ระหว่างวันที่ 17 - 20 พฤศจิกายน 2558
 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  


 
 
Copyright © 2007-2017 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง - http://www.makamloung.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง ต.มะขามหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
เริ่ม 25 เมษายน พ.ศ. 2550